Slovník pojmů

vše
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Grant
Je účelový příspěvek (či také dotace), který můžete získat účastí…
Absorpční kapacita
Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít…
Administrace platby
Administrací platby se rozumí proces schvalování žádosti o platbu,…
Administrace projektu
Někdy označovaný jako dotační management. Zahrnuje všechny…
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR (2014-2020)
Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR dle…
Alokace
Objem finančních prostředků z Evropských strukturálních a…
Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analýza)
CBA patří k základním technikám pro hodnocení investičních…
Analýza projektu
Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný…
Aplikace MS2014+
Aplikace MS2014+ je souhrn programového vybavení Monitorovacího…
Auditní orgán (AO)
Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření…
Autorizace platby
Autorizací platby se rozumí proces spočívající v kontrole…
Benefit 7+
Elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o…
Binární kritéria
Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být…
Brownfield
Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně…
Celková užitná plocha Inovační infrastruktury
Jedná se o závazný ukazatel.  Je to součet podlahových ploch ve…
Centra pro transfer technologií
Napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem.
Centra sdílených služeb
Funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení,…
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní…
Certifikace
Certifikací výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů o…
Cílová skupina
Skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj…
CZ – NACE
Statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá…
Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů
Čtvrtletní zprávou o implementaci ESI fondů se rozumí zpráva…
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému
Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se…
De minimis
Finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která…
Dílčí intervence
Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k…
Diskontování
Diskontováním se rozumí proces úpravy budoucích hodnot příjmů nebo…
Doba realizace projektu
Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních…
Doba udržitelnosti
Dobou udržitelnosti projektu se rozumí období způsobilosti + 3…
Doba udržitelnosti finančního nástroje („inkasní fáze“)
Dobou udržitelnosti finančního nástroje, resp. inkasní fází se v…
Dodatečná žádost o platbu
Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu…
Dodavatel
Fyzická nebo právnická osoba, která na základě obchodního vztahu s…
Dohoda o financování
Dohodou o financování se rozumí smlouva upravující podmínky pro…
Dohoda o partnerství (DoP)
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem za…
Dotace
Dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních…
E-government
Využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě…
Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
Environmental Impact Assessment (EIA) - U vybraných projektů je…
Ekonomicky nebo personálně spojené osoby
Osoby, kdy se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení,…
Elektronické tržiště
Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje odborné…
Energetický audit
Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje odborné…
Etapa projektu
Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá…
Evaluace
Evaluací, resp. hodnocením se rozumí proces založený na důkladném…
Evaluace ad hoc (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v…
Evaluace ex ante (předběžné hodnocení)
Předběžná evaluace probíhá na začátku cyklu před přijetím programu…
Evaluace ex post (následné, dodatečné hodnocení)
Dodatečná evaluace rekapituluje a posuzuje celý program, především…
Evaluace interim (střednědobé hodnocení v polovině období)
Evaluace interim zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů…
Evaluace ongoing (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ongoing se provádí plánovaně v průběhu programovacího…
Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro…
Evropská investiční banka (EIB)
Evropská investiční banka (dále jen "EIB") byla založena v roce…
Evropská rada
Takto se označuje zasedání hlav států a vlád (tj. prezidentů a…
Evropská územní spolupráce (EUS)
V programovém období 2014 - 2020 je možné v České republice čerpat…
Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy, ESIF)
Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce:…
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU.…
Evropský investiční fond (EIF)
Byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým…
Evropský rybářský fond (EFF)
Evropský rybářský fond je v období 2014–2020 součástí Evropského…
Evropský sociální fond (ESF)
Evropský sociální fond (ESF) je strukturální fond EU. Jeho…
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) je…
Externí hodnotitel / Externí odborník
Osoba využívaná pro nezávislé posouzení (ekonomických a…
Finanční analýza
Finanční analýzou se rozumí analýza prováděná z hlediska…
Finanční cíl
Finančním cílem se rozumí objem finančních prostředků, kterého má…
Finanční kontrola
Finanční kontrola v rámci ESI fondů je součástí systému finančního…
Finanční korekce / oprava
Finanční korekcí / opravou se rozumí zrušení celého nebo části…
Finanční mechanismy EHP a Norska
Státy Evropského hospodářského prostoru a Norské království…
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG)
Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 1994-2006 FNOR…
Finanční nástroje
Finanční nástroje představují využívání finančních prostředků ESI…
Finanční plán
Finančním plánem se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na…
Finanční plán Dohody o partnerství / programů
Finančním plánem Dohody o partnerství / programů se rozumí souhrn…
Finanční plán integrované strategie
Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán…
Finanční plán projektu
Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán…
Finanční podpora
Finanční podporou se rozumí jakékoliv peněžní prostředky…
Finanční rámec oblasti podpory (intervence)
Jedná se o adresný popis umisťování prostředků z veřejných zdrojů…
Finanční výkazy (FV)
Formuláře předkládané žadatelem obsahující údaje pro ekonomické…
Flat rate čistých příjmů
Flat rate čistých příjmů se rozumí paušální procentní sazba…
Fond solidarity (EUSF)
European Union Solidartiy Fund (Fond solidarity EU) byl založen po…
Fond soudržnosti (CF - Cohesion Fund)
Fondem soudržnosti (Cohesion Fund) se rozumí fond EU, určený na…
Fondy předvstupní pomoci
Od ledna 2007 nahrazuje nový nástroj předvstupní pomoci (NPP) řadu…
Globální grant - období 2014-2020
Globálním grantem se rozumí způsob implementace části programu dle…
Grantový projekt
Grantový projekt, je projekt realizovaný v rámci globálního grantu…
Harmonogram výzev
Veřejně dostupný průběžně aktualizovaný seznam výzev (viz heslo…
Hodnocení projektu
Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která…
Hodnotitelé
Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky…
Horizontální principy
Horizontální principy jsou do realizace politiky hospodářské,…
ICT
Informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové…
Implementace programu
Implementace programu má více rovin. V prvé řadě jde o vymezení…
Implementační (prováděcí) dokument
Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a…
Indikátory (ukazatele)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Individuální projekt
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Inovace procesu
Inovací procesu se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených…
Inovace produktu
Inovací produktu je zavedení na trh nových nebo významně…
Inovační firmy
Jedná se zpravidla o malé a střední firmy, jejichž jednou z…
Inovační infrastruktura
Budova obsahující kanceláře, laboratoře, vývojové dílny, sdílené…
Inovační voucher
Dotace, která se uděluje malému a střednímu podniku na nákup…
Interní hodnotitel
Interní hodnotitelé Ministerstva průmyslu a obchodu provádějí…
Investiční projekt
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup…
Integrovaná strategie rozvoje území
Integrovaná strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy…
Integrované nástroje
Integrovanými nástroji se rozumí soubor navzájem provázaných a…
Integrované územní investice
Integrovaná územní investice je nástrojem pro realizaci…
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný plán rozvoje území je nástrojem pro realizaci…
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm…
Interreg V-A Česká republika – Polsko
Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s…
Interreg V-A Rakousko - Česká republika
V období 2014-2020 je prioritou programu spolupráce Rakousko –…
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce…
Investiční priorita
Investiční prioritou se rozumí priorita specifikovaná v Nařízení…
ISKP14+
Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce…
ISPROFIN
Informační Systém programového financování je manažerský systém…
JASPERS
JASPERS představuje partnerství Evropské komise (generálního…
JEREMIE
Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství v období 2007…
JESSICA
Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního…
Klastr
Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených…
Kofinancování (spolufinancování)
V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze…
Kohezní politika
Kohezní politika EU neboli politika hospodářské, sociální a územní…
Kolová výzva
V kolovém systému sběru žádostí jsou všechny přijaté žádosti o…
Komunitární programy
Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na…
Komunitně vedený místní rozvoj
Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development)…
Konečný příjemce
Konečný příjemce je v případě finančních nástrojů subjekt, kterému…
Konečný uživatel
Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a…
Kontinuální výzva
Hodnocení projektů probíhá průběžně. Příjemcům, jejichž projekty…
Kontrola formálních náležitostí žádosti
Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole…
Kontrola fyzické realizace projektu
Kontrola fyzické realizace projektu se provádí v průběhu realizace…
Kontrola přijatelnosti projektu
Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem…
Kontrola projektu
Se provádí buď v průběhu realizace projektu, nebo po jeho skončení…
Křížové financování (flexibilita)
Princip křížového financování umožňuje v projektech…
Marketingová inovace
Marketingovou inovací se pro účely programu Inovace – inovační…
Monitoring
Monitoring je nedílnou součástí jak programového, tak projektového…
Monitorovací indikátory (monitorovací ukazatele)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Monitorovací systém (MSC2007, MS2014+)
Je informační systém, který slouží k uchovávání dat o projektech a…
Monitorovací výbor
Monitorovacím výborem se rozumí výbor, jehož úkolem je posuzovat…
Monitorovací zpráva
Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro…
Monitorování
Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak…
MS2014+
Monitorovací systém evropských fondů pro programové období…
MSP
Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250…
Národní rozvojový plán (NRP)
Národní rozvojový plán (NRP) představuje základní strategický…
Neinvestiční projekt
Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj.…
Nestátní neziskové organizace (NNO)
Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb.,…
Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady)
Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů,…
NUTS
Zavedená zkratka pro tzv. územně statistické jednotky, které jsou…
NUTS II
NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony. V České…
Oblast podpory (intervence)
Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření strategie …
Operační program
Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a…
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro…
Operační program Praha – pól růstu
Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro…
Operační program Rybářství
Globálním cílem Operačního programu Rybářství (OP R) je udržitelná…
Operační program Technická pomoc
Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se…
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání …
Operační program Zaměstnanost
Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského…
Operační program Životní prostřední
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je…
Oprávněný žadatel (příjemce podpory)
Oprávněným žadatelem se rozumí subjekt, který patří do skupiny…
Organizační inovace
Organizační inovací se pro účely programu Inovace – inovační…
Platby ex – ante
Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu…
Platby ex – post
Jedná se o následné proplácení výdajů, kdy příjemce může předložit…
Platební a certifikační orgán
Centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do…
Politika soudržnosti 2014-2020
Účelem právního rámce a rámce politiky je v programovém období…
Poskytovatel dotace
Subjekt stanovený dle §14 zákona č.218/2000 Sb. oprávněný vydávat…
Povinná publicita projektu
Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho…
Požadované prostředky
Objem finančních prostředků navržených ze strany žadatelů v…
Pravidla pro výběr dodavatelů
Při výběru dodavatelů musí příjemce podpory respektovat pravidla…
Pravidlo N+2
Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči…
Pravidlo N+3
Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči…
Příjemce podpory
Žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě…
Přílohy projektové žádosti
Přílohy projektové žádosti jsou její nedílnou součástí a…
Prioritní osa
Prioritní osa / priorita Unie je základní stavební jednotkou…
Příručka pro příjemce
Příručka pro příjemce je dokument, který je důležitým materiálem a…
Příručka pro žadatele
Příručka pro žadatele je dokument, který podává informace…
Procesní inovace
Procesní inovací se rozumí zavádění nových nebo významně…
Produktová inovace
Produktovou inovací je zavedení na trh nových nebo významně…
Program rozvoje venkova (PRV)
Základní strategický dokument tematické, finanční a technické…
Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní…
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v…
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační…
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu,…
Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko EÚS 2014-2020
V programovém období 2014-2020 je na podporu kooperačních projektů…
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020…
Program URBACT III
Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014–2020…
Programovací období
EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci…
Programování
Tento princip znamená, že se pomoc realizuje nikoli na základě…
Programy meziregionální spolupráce
Programy podporující spolupráci regionů napříč EU i mimo EU…
Projekt
Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z…
Projektová žádost
Projektovou žádost (formulář) vyplňuje žadatel a předkládá ji s…
Projektový cyklus
Projektový cyklus je proces od přípravy projektového záměru,…
Projektový záměr
Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud…
Proplacené prostředky příjemcům
Objem finančních prostředků poukázaných na účty příjemců na…
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace
Objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána…
Prostředky kryté smlouvou
Objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána…
Průběžná výzva
Průběžná výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace.…
Publicita projektu
Publicita projektů má svá pevně daná pravidla, která jsou uvedena…
Rada Evropské unie
Dříve byla známa jako Rada ministrů. Tato instituce se skládá z…
Rada Evropy
Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem ve Štrasburku, jejímž…
Rada pro ESI fondy
Je stálým nadresortním odborným a poradním orgánem vlády v oblasti…
Refundace
Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které…
Region soudržnosti
Region soudržnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a…
Regionální politika
Regionální politika je soubor opatření, kterými vláda uskutečňuje…
Regionální rada
Regionální rada je instituce, která vznikla na základě novely…
Registrační číslo projektu
Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal…
Rovné příležitosti
Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní…
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí datace je právním aktem poskytujícím…
Rozpočet projektu
Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v…
Rozvojová banka Rady Evropy
Poskytuje úvěry na sociální projekty. O půjčku mohou zažádat…
Řídící a koordinační výbor (ŘKV)
Je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace…
Řídicí orgán
Řídící orgán je subjekt, který odpovídá za účinnost, správnost…
Schválené prostředky
Objem finančních prostředků v projektech, které byly schváleny k…
Smlouva o financování
Smlouva o financování se uzavírá mezi příjemcem podpory (úspěšným…
Souběh dotací
Podmínka vylučující „souběh dotací“ znamená, že žádný projekt…
Specifický cíl
Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím…
Společná komunikační strategie ESI fondů (2014-2020)
Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období…
Společná rybářská politika EU
Společnou rybářskou politikou EU se rozumí politika EU, jejímiž…
Společná zemědělská politika EU
Společným strategickým rámcem se rozumí dokument, který převádí…
Společný strategický rámec
Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro…
Spolufinancování (kofinancování)
Spolufinancováním se rozumí procentuální vyjádření objemu…
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou…
Strategické služby
Vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na…
Strategie Evropa 2020
Hospodářská strategie EU, pomocí které se má Evropa stát…
Strategie místního rozvoje
Je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na…
Strukturální fondy
Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU.…
Studie proveditelnosti
Analýza, která slouží k posouzení všech alternativ realizace…
Subsidiarita
Zásada subsidiarity znamená, že rozhodnutí by měla být přijímána…
Synergie
Synergie je věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do…
Technická pomoc (OPTP)
Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci…
Technologická platforma
Oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení…
Tematické cíle
Tematické cíle jsou vymezené v čl. 9 Nařízení Evropského…
Tematický operační program
Je zaměřen na určitou tematicky ohraničenou oblast – např. doprava…
Transparentnost
Pojem se používá ve smyslu otevřenosti způsobu fungování orgánů EU…
Tvorba nových IS/ICT řešení
Tvorba nebo návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT…
Udržitelnost projektu
Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet…
Ukazatele (indikátory)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Urbact III
Operační program URBACT III je programem Evropské územní…
Uskutečněné výdaje
Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci…
Velké projekty
Velkým projektem se rozumí projekt financovaný z prostředků…
Veřejná podpora
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli…
Výběrová komise
Kolektivní poradní orgán posuzující předložené projekty a…
Vyčerpané prostředky
Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole…
Výše podpory
Výše podpory (dotace) se v různých operačních programech liší, vše…
Výzva (k předkládání žádostí)
Výzva je aktivita řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu…
Závěrečná zpráva
Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva, která obsahuje informace o…
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Závěrečnou zprávou o realizaci projektu (ZOR) se rozumí zpráva,…
Znalostní transfer
Přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické…
Zprostředkující subjekt
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který…
Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)
Vybrané druhy výdajů, které jsou přípustné k proplacení dotace…
Žadatel
Konkrétní subjekt ze skupiny oprávněných žadatelů, který podal…
Žádost o platbu
Žádosti o provedení platby zasílá příjemce pomoci příslušnému…
Žádost o podporu
Vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v…
Odesílání...