Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečnou zprávou o realizaci projektu (ZOR) se rozumí zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, prostřednictvím MS2014+ po dokončení realizace projektu. Cílem zprávy je informovat o stavu a pokroku projektu, příp. o problémech, které se vyskytly, za poslední sledované období realizace projektu.
Zpět
Odesílání...