Společná komunikační strategie ESI fondů (2014-2020)

Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období 2014-2020 se rozumí dokument, který představuje rámcovou komunikační strategii pro všechny řídicí orgány programů v programovém období 2014-2020 a Národního orgánu pro koordinaci. Společná komunikační strategie definuje hlavní cíle informování a publicity ESI fondů, cílové skupiny, komunikační nástroje, rámcový harmonogram, indikativní rozpočet a pravidla pro monitoring a vyhodnocování úspěšnosti naplňování stanovených cílů.
Zpět
Odesílání...