Archiv výzev

Již skončené výzvy

Dotace na akční plánování v území

Dotace až 100 % na akční plánování v území.

Uzavřeno
Aplikace

Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Uzavřeno
Aplikace

Dotace až 25-85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.

Uzavřeno
Dotace na asistenční vouchery hl. m. Prahy

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 

Uzavřeno
Dotace Cestovní ruch

Dotace 50 % na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

Uzavřeno
Cirkulární řešení v podnicích

Dotace 40 % pro malé, střední i velké podniky na zavádění technologií v oblasti cirkulárních řešení.

Uzavřeno
Czech Rise Up 3.0

Dotace pro malé a střední podniky až 85 % na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace.

Uzavřeno
DELTA 2

Dotace pro podniky a výzkumné organizace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Uzavřeno
Digitalizace podniků

Nové dotace až 60 % pro malé, střední i velké podniky v oblasti digitální transformace. 

Uzavřeno
Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace pro malé a střední firmy na nákup technologií, softwaru i služeb v oblasti Průmyslu 4.0.

Uzavřeno
Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího. 

Uzavřeno
Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

Dotace až 85 % na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik.

Uzavřeno
Doprava 2020+

Dotace nejen pro podniky a výzkumné organizace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.

Uzavřeno
DOPRAVA 2020+

Dotace až 80 % na aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy.

Uzavřeno
Dotace na výtahy

Dotace 50 % na pořízení nového výtahu a vybudování bezbariérového vstupu. 

Uzavřeno
Dotace na výtahy

Dotace 50 % na odstranění bariér a výstavbu výtahů v bytových domech.

Uzavřeno
eGovernment

Dotace pro obce, kraje či státní organizace na rozvoj eGovermentu. 

Uzavřeno
Emise stacionárních zdrojů

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Uzavřeno
ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Uzavřeno
ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace pro Prahu na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Uzavřeno
ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (malé projekty)

Dotace až 75 % na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Uzavřeno
ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (velké projekty)

Dotace na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Uzavřeno
Dotace ENERG ETS: Modernizace zdrojů - Malé projekty

Dotace až 80 % na modernizaci zařízení na výrobu energie, realizaci vodíkových aplikací či například zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií.

Uzavřeno
Energetická infrastruktura - Smart Grids

Dotace 50 % pro velké firmy na rozvoj či vznik smart grids - realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury.

Uzavřeno
ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Dotace na zavádění úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru. Snižujte energetickou náročnost, spořte energii a využívejte obnovitelné zdroje.

Uzavřeno
ENERGov - Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Dotace na zavádění úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. m. Prahy. Snižujte spotřebu vody, využívejte větší množství obnovitelných zdrojů, zvyšujte adaptabilitu budov na změnu klimatu.

Uzavřeno
GAMA 2

Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.

Uzavřeno
Dotace HEAT - Malé projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
HEAT - Modernizace tepláren (SZTE)

Dotace až 80 % na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Uzavřeno
Dotace HEAT - Velké projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 

Uzavřeno
Inovace

Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.

Uzavřeno
Inovace

Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 

Uzavřeno
Inovace do praxe

Dotace z programu The Country for the Future ve výši 50 % pro malé a střední podniky v celém Česku na inovace produktů, postupů a organizace. 

Uzavřeno
Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů.

Uzavřeno
Inovační poptávka veřejného sektoru

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.

Uzavřeno
Dotace na inovační vouchery

Dotace pro malé a střední podniky až 85% na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblastí inovací.

Uzavřeno
Inovační vouchery

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Uzavřeno
Investice do nezemědělských činností

Dotace až 45 % pro zemědělské podnikatele na investice do nezemědělských činností.

Uzavřeno
Investice do nezemědělských činností

Dotace až 60 % na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací.

Uzavřeno
Investice do obnovy kalamitních ploch

Dotace na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů. Financujte přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách či ochranu porostů.

Uzavřeno
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Dotace na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek).

Uzavřeno
Investice do zemědělských podniků

Dotace 50% pro zemědělce na investice do zemědělských produktů.

Uzavřeno
Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice do zemědělských podniků.

Uzavřeno
Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů.

Uzavřeno
Knihovny

Dotace až 100 % pro obce a jimi zřizované organizace nejen na revitalizaci knihoven a restaurování knihovních fondů.

Uzavřeno
Kybernetická bezpečnost

Dotace na rozvoj kybernetické bezpečnosti nejen v obcích.

Uzavřeno
Marketing

Dotace 50 % pro malé a střední firmy na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Uzavřeno
Mateřské školy

Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu a rekonstrukci školské infrastruktury - mateřských školek.

Uzavřeno
Mezisektorová spolupráce

Dotace až 100 mil. Kč nejen pro organizační složky státu, vysoké školy a výzkumné organizace na rozvoj mezisektorové spolupráce. 

Uzavřeno
Multimodální osobní doprava

Dotace nejen pro obce a kraje na rozvoj multimodální osobní dopravy.

Uzavřeno
Dotace Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.

Uzavřeno
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Uzavřeno
Oběhové hospodářství

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Uzavřeno
Obnova svahových nestabilit

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.

Uzavřeno
Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny

Dotace 50 až 80 % pro malé, střední a velké podniky na výstavbu větrných elektráren. 

Uzavřeno
Odstranění rizik kontaminace

Dotace na rekultivace starých skládek.

Uzavřeno
Památky

Dotace na revitalizaci a vybavení pro činnost památek.

Uzavřeno
Partnerství znalostního transferu

Dotace vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Uzavřeno
Podnikové vzdělávání

Dotace 95 % na další profesní vzdělávání zaměstnanců (s důrazem na osoby ve věku 55 let a více).

Uzavřeno
Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).

Uzavřeno
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik a rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení v Praze.

Uzavřeno
Podpora transformace vysokých škol

Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.

Uzavřeno
Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů. Výzva č. 14.

Uzavřeno
Dotace na poradenské služby pro MSP

Dotace až 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Uzavřeno
Posílení biodiverzity

Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Uzavřeno
Potenciál

Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Potenciál

Dotace 20-70 % podnikatele na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Dotace až 95 % na aktivity přispívající ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. 

Uzavřeno
Prevence vzniku odpadů

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Uzavřeno
Preventivní opatření proti povodním a suchu

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu. Výzva č. 22.

Uzavřeno
Proof of Concept

Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.

Uzavřeno
Prostředí pro život

Dotace až 80 % na vědecko-výzkumné projekty věnující se zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.

Uzavřeno
Prostředí pro život

Dotační příležitost pro výzkumné organizace i podniky v oblasti výzkumu a inovací. Financujte operativní výzkum, tvorbu ekoinovací a environmentálních technologií. Získejte podporu až 85 %.

Uzavřeno
Prostředí pro život: Partnerství pro biodiverzitu

Dotace až 85 % na aplikovaný výzkum v oblasti biodiverzity a ochrany ekosystémů.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace 75 % pro malé obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace pro malé obce až 75% na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro velké obce

Dotace 75 % pro velké obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro větší obce

Dotace pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.

Uzavřeno
Dotace na rozvoj a modernizaci infrastruktury sociální péče

Dotace pro kraje, či obce na rozvoj infrastruktury pro sociální služby.

Uzavřeno
SIGMA - Začínající výzkumníci a výzkumnice

Dotace až 85 % pro výzkumné organizace a podniky na projekty aplikovaného výzkumu a inovací věnující se spolupráci začínajících vědců a vědkyň.

Uzavřeno
Služby infrastruktury

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Uzavřeno
Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Výzva č. 8 a 9. 

Uzavřeno
Spolupráce - Klastry

Dotace pro malé a středí podniky i výzkumné organizace na rozvoj inovativní spolupráce - klastru.

Uzavřeno
Spolupráce škol a firem

Dotace až 70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Uzavřeno
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Uzavřeno
Technologické investice v lesním hospodářství

Dotace 50 % na technologické investice v lesním hospodářství.

Uzavřeno
Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Uzavřeno
Technologie snižující emise GHG a NH3

Dotace pro zemědělské podnikatele až 60 % na pořízení technologií ke snížení emisí GHG a NH3.

Uzavřeno
THÉTA

Dotace až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.

Uzavřeno
THÉTA 2

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Financujte výzkum ve veřejném zájmu či přípravu technologií a technologických řešení.

Uzavřeno
TREND

Dotace pro podniky a výzkumné organizace až 70 % na projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (5G). 

Uzavřeno
Dotace TREND - 5G

Dotace pro firmy a výzkumné organizace až 90 % na výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších. 

Uzavřeno
TREND - Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity (VaV) ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Uzavřeno
TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 

Uzavřeno
Dotace TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 90 % pro podniky a výzkumné organizace na výzkumné projekty přispívající k zavádění výsledků do praxe, rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Uzavřeno
TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Uzavřeno
TREND Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky a výzkumné organizace na tvorbu novým prototypů, funkčních vzorků či třeba softwaru. 

Uzavřeno
Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.

Uzavřeno
Úspory energie

Dotace až 50% na opatření vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie malých, středních i velkých podniků.

Uzavřeno
Úspory energií

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. 

Uzavřeno
Dotace na úsporu vody v průmyslu

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.

Uzavřeno
Virtuální podnik

Dotace až 40 % pro malé, střední a velké podniky v celém Česku v oblasti digitální transformace.

Uzavřeno
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.

Uzavřeno
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

Dotace až 50 % na instalaci fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách. 

Uzavřeno
Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Uzavřeno
Zahájení činnosti mladého zemědělce

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce.

Uzavřeno
Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Základní školy

Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu a rekonstrukci školské infrastruktury.

Uzavřeno
Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu

Dotace na zalesnění zemědělské půdy (zahrnujje i poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti).

Uzavřeno
Založení agrolesnického systému

Dotace na založení agrolesnického systému a péči o něj.

Uzavřeno
Zdroje pitné vody

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Uzavřeno
Dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech

Dotace až 60 % na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Uzavřeno
Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.

Uzavřeno
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.

Uzavřeno
Odesílání...