Archiv výzev

Již skončené výzvy

Dotace na akční plánování v území

Dotace až 100 % na akční plánování v území.

Uzavřeno
Aplikace

Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Uzavřeno
Aplikace

Dotace až 25-85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.

Uzavřeno
Dotace na asistenční vouchery hl. m. Prahy

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 

Uzavřeno
Dotace Cestovní ruch

Dotace 50 % na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

Uzavřeno
Cirkulární řešení v podnicích

Dotace 40 % pro malé, střední i velké podniky na zavádění technologií v oblasti cirkulárních řešení.

Uzavřeno
DELTA 2

Dotace pro podniky a výzkumné organizace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Uzavřeno
Digitalizace podniků

Nové dotace až 60 % pro malé, střední i velké podniky v oblasti digitální transformace. 

Uzavřeno
Digitální podnik

Dotace až 60 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.

Uzavřeno
Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

Dotace až 85 % na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik.

Uzavřeno
Doprava 2020+

Dotace nejen pro podniky a výzkumné organizace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.

Uzavřeno
DOPRAVA 2020+

Dotace až 80 % na aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy.

Uzavřeno
Dotace na výtahy

Dotace 50 % na pořízení nového výtahu a vybudování bezbariérového vstupu. 

Uzavřeno
Dotace na výtahy

Dotace 50 % na odstranění bariér a výstavbu výtahů v bytových domech.

Uzavřeno
eGovernment

Dotace pro obce, kraje či státní organizace na rozvoj eGovermentu. 

Uzavřeno
Emise stacionárních zdrojů

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Uzavřeno
Dotace ENERG ETS: Modernizace zdrojů - Malé projekty

Dotace až 80 % na modernizaci zařízení na výrobu energie, realizaci vodíkových aplikací či například zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií.

Uzavřeno
ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách

Dotace na revitalizaci budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE.

Připravuje se
GAMA 2

Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.

Uzavřeno
Dotace HEAT - Malé projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
Dotace HEAT - Velké projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 

Uzavřeno
Inovace

Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.

Uzavřeno
Inovace

Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 

Uzavřeno
Inovace do praxe

Dotace z programu The Country for the Future ve výši 50 % pro malé a střední podniky v celém Česku na inovace produktů, postupů a organizace. 

Uzavřeno
Inovační poptávka veřejného sektoru

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.

Uzavřeno
Dotace na inovační vouchery

Dotace pro malé a střední podniky až 85% na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblastí inovací.

Uzavřeno
Investice do nezemědělských činností

Dotace až 45 % pro zemědělské podnikatele na investice do nezemědělských činností.

Uzavřeno
Investice do zemědělských podniků

Dotace 50% pro zemědělce na investice do zemědělských produktů.

Uzavřeno
Knihovny

Dotace až 100 % pro obce a jimi zřizované organizace nejen na revitalizaci knihoven a restaurování knihovních fondů.

Uzavřeno
Kybernetická bezpečnost

Dotace na rozvoj kybernetické bezpečnosti nejen v obcích.

Uzavřeno
Mateřské školy

Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu a rekonstrukci školské infrastruktury - mateřských školek.

Uzavřeno
Dotace Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.

Uzavřeno
Odstranění rizik kontaminace

Dotace na rekultivace starých skládek.

Uzavřeno
Památky

Dotace na revitalizaci a vybavení pro činnost památek.

Uzavřeno
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik a rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení v Praze.

Uzavřeno
Podpora transformace vysokých škol

Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.

Uzavřeno
Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů. Výzva č. 14.

Uzavřeno
Dotace na poradenské služby pro MSP

Dotace až 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Uzavřeno
Posílení biodiverzity

Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Uzavřeno
Potenciál

Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Dotace až 95 % na aktivity přispívající ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. 

Uzavřeno
Prevence vzniku odpadů

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Uzavřeno
Proof of Concept

Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.

Uzavřeno
Prostředí pro život

Dotace až 80 % na vědecko-výzkumné projekty věnující se zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.

Uzavřeno
Prostředí pro život: Partnerství pro biodiverzitu

Dotace až 85 % na aplikovaný výzkum v oblasti biodiverzity a ochrany ekosystémů.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace 75 % pro malé obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
RES+ - Komunální FVE pro velké obce

Dotace 75 % pro velké obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
Dotace na rozvoj a modernizaci infrastruktury sociální péče

Dotace pro kraje, či obce na rozvoj infrastruktury pro sociální služby.

Uzavřeno
THÉTA

Dotace až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.

Uzavřeno
TREND

Dotace pro podniky a výzkumné organizace až 70 % na projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (5G). 

Uzavřeno
Dotace TREND - 5G

Dotace pro firmy a výzkumné organizace až 90 % na výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších. 

Uzavřeno
TREND - Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity (VaV) ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Uzavřeno
TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 

Uzavřeno
Dotace TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 90 % pro podniky a výzkumné organizace na výzkumné projekty přispívající k zavádění výsledků do praxe, rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Uzavřeno
TREND Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky a výzkumné organizace na tvorbu novým prototypů, funkčních vzorků či třeba softwaru. 

Uzavřeno
Úspory energie

Dotace až 50% na opatření vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie malých, středních i velkých podniků.

Uzavřeno
Dotace na úsporu vody v průmyslu

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.

Uzavřeno
Virtuální podnik

Dotace až 40 % pro malé, střední a velké podniky v celém Česku v oblasti digitální transformace.

Uzavřeno
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

Dotace až 50 % na instalaci fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách. 

Uzavřeno
Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Uzavřeno
Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech

Dotace až 60 % na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Uzavřeno
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.

Uzavřeno
Odesílání...