Výzva (k předkládání žádostí)

Výzva je aktivita řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu příslušného programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá na internetových stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena. Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová).
Zpět
Odesílání...