Program rozvoje venkova (PRV)

Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství (v programovém období 2014–2020) či Národní strategický referenční rámec (v programovém období 2007–2013) a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídící orgán daného programu vůči Evropské komisi.
Zpět
Odesílání...