Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. Délka doby udržitelnosti projektu je stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; ve většině programů OP PIK činí doba udržitelnosti 5 let od finančního ukončení projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části.
Zpět
Odesílání...