Hodnotitelé

Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky jsou podkladem pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů. Každý hodnotitel musí splňovat nezbytné kvalifikační předpoklady požadované pro příslušnou oblast. Současně musí povinně absolvovat školení před zahájením vlastního věcného hodnocení. Školení je zaměřeno na způsob hodnocení žádostí, časový plán hodnocení, na způsob zpracování a odevzdání výsledků hodnocení. Každý hodnotitel podepisuje prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti. Hodnotitel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo jeho partnerem, musí prohlásit tuto skutečnost a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení příslušné žádosti. Proces hodnocení projektů a veškeré informace s ním spojené jsou důvěrné. Hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost celého procesu hodnocení.
Zpět
Odesílání...