Finanční podpora

Finanční podporou se rozumí jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí, smlouvy nebo jiného právního aktu fyzické nebo právnické osobě jako příjemci na stanovený účel formou dotace, subvence, grantu, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku; podporou se rozumí rovněž poskytnutí daru, slevy, prominutí či jiné úlevy na dani, poplatku nebo jiném obdobném peněžitém plnění a záruka, kterou poskytovatel finanční podpory poskytne jako ručitel.
Zpět
Odesílání...