Kalendář

Březen 2023
01. 03. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.

Zobrazit výzvu
15. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
15. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace 75 % pro malé obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
15. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Komunální FVE pro velké obce

Dotace 75 % pro velké obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
20. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadů

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Zobrazit výzvu
31. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Czech Rise Up 3.0

Dotace pro malé a střední podniky až 85 % na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace.

Zobrazit výzvu
31. 03. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Základní školy
Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu nové a rekonstrukci školské infrastruktury.
Zobrazit výzvu
Duben 2023
05. 04. 2023
Ukončení příjmu žádostí: SIGMA - Začínající výzkumníci a výzkumnice

Dotace až 85 % pro výzkumné organizace a podniky na projekty aplikovaného výzkumu a inovací věnující se spolupráci začínajících vědců a vědkyň.

Zobrazit výzvu
21. 04. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Spolupráce - Klastry

Dotace pro malé a středí podniky i výzkumné organizace na rozvoj inovativní spolupráce - klastru.

Zobrazit výzvu
28. 04. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Preventivní opatření proti povodním a suchu

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu. Výzva č. 22.

Zobrazit výzvu
28. 04. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Partnerství znalostního transferu

Dotace vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Zobrazit výzvu
30. 04. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Energetická infrastruktura - Smart Grids
Dotace 50 % pro velké firmy na rozvoj či vznik smart grids - realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury.
Zobrazit výzvu
Květen 2023
31. 05. 2023
Zahájení příjmu žádostí: ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.
Zobrazit výzvu
31. 05. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Obnova svahových nestabilit

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.

Zobrazit výzvu
31. 05. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Výzva č. 8 a 9. 

Zobrazit výzvu
Červen 2023
30. 06. 2023
Ukončení příjmu žádostí: ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (malé projekty)

Dotace až 75 % na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Zobrazit výzvu
30. 06. 2023
Ukončení příjmu žádostí: ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (velké projekty)

Dotace na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Zobrazit výzvu
30. 06. 2023
Ukončení příjmu žádostí: HEAT - Modernizace tepláren (SZTE)

Dotace až 80 % na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Zobrazit výzvu
30. 06. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.

Zobrazit výzvu
Červenec 2023
31. 07. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Zobrazit výzvu
31. 07. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.

Zobrazit výzvu
Srpen 2023
31. 08. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
Zobrazit výzvu
Odesílání...