Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Uzavřeno
Dotace - výstavba veřejných budov

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Výstavbu budov ve vysokém energetickém standardu

 • jedná se o budovy, u kterých s ohledem na specifický typ provozování nelze docílit pasivního standardu nebo parametrů plusové (nulové) budovy (např. o bazény, aquacentra, depozitáře, budovy laboratoří apod.

 • Výstavbu budov v pasivním energetickém standardu

 • Výstavbu plusových (nulových) budov

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu, pasivním energetickém standardu a plusových budov

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Výše podpory:

Podpora je odstupňována dle dosažených technických parametrů viz tabulky níže.

Pro budovy s vysokým energetickým standardem:

Maximální výše podpory (Kč)

100 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

40 %

Pro budovy v pasivním energetickém standardu:

Maximální výše podpory (Kč)

120 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

50 %

Pro plusové (nulové) budovy:

Maximální výše podpory (Kč)

140 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

70 %

Bonifikace

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce, městské části hlavního města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

 • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 31. 5. 2023

příjem žádostí

výstavba budov

na co lze čerpat

až 70 %

kolik může projekt získat

obce, spolky, státní podniky, školy atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.
Odesílání...