THÉTA

Dotace pro podniky a výzkumné organizace až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.

Uzavřeno
Dotace: THÉTA

Z dotačního titulu lze financovat:

Veřejná soutěž Programu THÉTA směřuje k podpoře projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Specificky se zaměřuje na projekty zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. Návrhy projektů bude možné podávat ve třech podprogramech:

  • PP1 Výzkum ve veřejném zájmu – zaměřen na přípravu strategických dokumentů pro veřejnou správu.
  • PP2 Strategické energetické technologie – zaměřen na aplikovaný výzkum s bezprostředně následujícími inovacemi. Uplatnění v praxi se předpokládá typicky do tří let od ukončení řešení projektu. Výzkum je tedy již v pokročilejší fázi.
  • PP3 Dlouhodobé technologické perspektivy – zaměřen na podporu projektů začínajících na 4. stupni TRL. V tomto podprogramu mohou být ve zdůvodnitelných případech řešeny i dlouhodobější a komplexní projekty aplikovaného výzkumu, které mohou zahrnovat nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu. U projektů v PP3 se předpokládá aplikace v delším časovém horizontu než u PP2 (déle než do tří let od ukončení projektu).

Způsobilými výdaji jsou:

Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady (uznatelné včetně stipendií), subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady. Povolené druhy výsledků se liší podle jednotlivých podprogramů:

  • PP1 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategic. a koncepč. dok. VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislat. povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem NmetS – metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá NmetC – metodiky certifikované oprávněným orgánem NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem P – patent R – software Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky
  • PP2 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek P – patent R – software Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky
  • PP3 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek NmetS – metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá NmetC – metodiky certifikované oprávněným orgánem NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem P – patent R – software V - výzkumná zpráva Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

do 12. 5. 2021

příjem žádostí

Příprava strategických dokumentů, nové technologie

na co lze čerpat

Podniky, výzkumné organizace

kdo může čerpat

60-90 %

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.
Odesílání...