Proof of Concept

Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.

Uzavřeno
Dotace Proof of Concept

Z dotačního titulu lze financovat:

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. 
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

Pro aktivitu a)

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za obvyklých tržních podmínek pro účely projektu
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu
  • náklady na materiál

Pro aktivitu b)

 • náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; může se jednat o následující kategorie nákladů:
  • osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za obvyklých tržních podmínek pro účely projektu
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu
  • náklady na materiál
 • náklady dle článku 28 GBER:
  • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky;
  • poplatky související s řízením o udělení národního patentu, mezinárodní přihlášce podle PCT nebo udělení evropského patentu podle EPC včetně nákladů na služby patentových zástupců;
  • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Výše podpory: 

Míra podpory se odvíjí od velikosti podniky a typu zvolené aktivity:

 • Aktivita a) max. míra podpory 60 % pro střední podnik a 70 % pro malý podnik
 • Aktivita b) max. míra podpory 35 % pro střední podnik a 45 % pro malý podnik pro výdaje dle GBER 25 a 50 % pro střední i malý podnik pro výdaje dle GBER 28

 

Výše dotace je stanovena v rozsahu 500 tis. Kč – 5 mil Kč pro aktivitu a) a 500 tis. Kč – 20 mil Kč pro aktivitu b).

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 30.11.2022

příjem žádostí

Ověření technické proveditelnosti, dopracování výzkumu a vývoje

na co lze čerpat

35-70 %

kolik může projekt získat

malé a střední podniky

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.
Odesílání...