Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu.

Obsahem podnikatelského plánu (tedy způsobilými výdaji) mohou být:

 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou
 • výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou
 • výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v nových výsadbách révy vinné
 • výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné6
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat
 • zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní
 • produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh
 • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

Dotace bude použita na výše uvedené výdaje. Mimo částku dotace může žadatel do podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 5. 7. 2021

příjem žádostí

výstavba, rekonstrukce, nákup

na co lze čerpat

mladý začínající zemědělec

kdo může čerpat

1,2 mil. Kč (45 tis. EUR)

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.
Odesílání...