Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.

Uzavřeno
Dotace OP ŽP: Udržitelné nakládání s odpady

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity)
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů

Součástí projektů na Výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz odpadu může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (viz níže), a to ovšem s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50 % způsobilých nákladů projektu).

 • domácí kompostéry pro občany žijící v rodinných domech se zahradou, projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech,
 • re-use centra – centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků
 • pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů - jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů.
 • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Výše podpory:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů – max. 85 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz odpadů – max. 85 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
  • domácí kompostéry - 70 % + bonifikace 15% na pořízení kompostérů obsahujících recyklát
  • re-use centra – max. 85 %
  • pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů – max. 85 %
 • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod – max. 85 %
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – max. 85 %
 • Výše podpory:
  • min. výše podpory je omezena na 500 000 Kč
  • max. výše podpory je bez omezení

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 30. 6. 2023

příjem žádostí

sběrné dvory, systémy pro separaci, sběr a svoz

na co lze čerpat

až 85 %

kolik může projekt získat

obce, mč hl. m. Prahy, svazky obcí...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.
Odesílání...