Dotace Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.

Uzavřeno
Dotace na pomoc po tornádu

Z dotačního titulu lze financovat:

Aktivita A

Projekt obnovy podnikatelského objektu – realizace projektu představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu. Je určena na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

Aktivita B

Projekt rozšíření podnikatelského objektu – realizací projektu dojde k rekonstrukci a výraznému rozšíření technicky (nikoliv výhradně dispozičně) zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

U aktivity B byl příjem žádostí již ukončen!

Způsobilými výdaji jsou:

Aktivita A

Náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou. Tyto škody budou zahrnovat škody na nemovitém majetku. Výpočet škody na majetku vychází z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty daného majetku před pohromou. Jeho výsledek nesmí přesáhnout výši nákladů na opravu nebo částku, o níž se v důsledku pohromy snížila reálná tržní hodnota majetku, tj. rozdíl mezi hodnotou majetku bezprostředně před vznikem pohromy a bezprostředně po ní. 

Aktivita B

Dlouhodobý hmotný majetek (úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov). V rámci hodnocení stavebních prací budou považovány tyto výdaje za způsobilé pouze do celkové souhrnné výše odpovídající maximální výši způsobilých výdajů na 1 m3 obestavěného prostoru budoucí výstavby vycházející z platných cenových soustav pro rok 2021. 

Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). V rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou budou považovány tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů, jestliže splňuje tyto podmínky: 

  1. musí se používat výlučně jen v provozovně, která je místem realizace; 
  2. musí se jednat o odepisovaný majetek;
  3. musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím; a 
  4. musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti let. 

Výše dotace a míra podpory

Aktivita A

Dotace představuje souhrnnou částku vypočtenou jako součet celkových škod na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem a ponížených o relevantní pojistná plnění (v případě škod, na něž se nevztahuje pojistné plnění, se tyto do celkové škody započítávají pouze z 80 %).

Aktivita B

  • Malý podnik 45 %
  • Střední podnik 35 %

Maximální výše způsobilých výdajů na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 10 000,- Kč / 1 m3 obestavěného prostoru.

Dotace na projekt je poskytována min. ve výši 1 mil. Kč a max. do výše 35 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, nikoliv sídlo firmy.

Kontakt

Základní informace

do 31. 12. 2021

příjem žádostí

kompenzace škod, rekonstrukce

na co lze čerpat

Malé a střední podniky (přímo zasažené tornádem)

kdo může čerpat

až 45 %

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.
Odesílání...