Partnerství znalostního transferu

Dotace vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Uzavřeno
Dotace OP TAK: Partnerství znalostního transferu

Z dotačního titulu lze financovat:

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.
 • znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
  • zavádění pokročilých technologií v podniku
  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

PRO MSP:

 • hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, cestovné, materiál,

PRO ZNALOSTNÍ ORGANIZACI:

 • osobní náklady, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, nepřímé (režijní) náklady v paušální výši až 15 % rozpočtové položky osobní náklady. Nepřímé výdaje zahrnují osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky (energie, voda, internetové připojení, úklid prostor), spotřební materiál (papír, kancelářské potřeby, nosiče dat apod.), náklady na pořádání výběrových řízení a pracovních setkání, povinná publicita.

Výše podpory: 

Míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých výdajů. Pro znalostní organizace je míra podpory stanovena na 85 %. MSP musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 15 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem. Výše dotace bude poskytována v rozsahu 1 – 8 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

do 28. 4. 2023

příjem žádostí

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí

na co lze čerpat

70 %, 1-8 mil. Kč

kolik může projekt získat

MSP, spolupříjemcem je organizace pro výzkum a šíření znalostí

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.
Odesílání...