TREND Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky a výzkumné organizace na tvorbu novým prototypů, funkčních vzorků či třeba softwaru. 

Uzavřeno
Dotace: TREND Nováčci

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci veřejné soutěže v Podprogramu 2 - “Nováčci” budou podpořeny takové projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků VaV ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) vybraných pro 4. veřejnou soutěž programu TREND, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu (viz Příloha).

Projekt se musí hlásit min. k 1 oblasti klíčových technologií (KETs):

 • Fotonika a mikor-/nanoelektronika
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Pokročilé výrobní technologie
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Projekt se dále musí přihlásit k některé z podporovaných domén výzkumné a inovační specializace.

Bonifikaci v rámci hodnocení lze získat za oblasti Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně postiženém regionu, přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů.

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)
 • O – ostatní (pouze v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků mimo patent a metodiku)

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky (max. 20 %)
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • stipendia - v případě, že bude využita kategorie nákladů stipendia, je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • nepřímé náklady (full cost nebo flat rate do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce)

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

do 28. 4. 2021

příjem žádostí

Tvorbu výsledků VaV ve spolupráci s výzkumnými organizacemi

na co lze čerpat

Podniky, výzkumné organizace

kdo může čerpat

80 %, 15 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % pro podniky a výzkumné organizace na tvorbu novým prototypů, funkčních vzorků či třeba softwaru. 
Odesílání...