Doprava 2020+

Dotace nejen pro podniky a výzkumné organizace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.

Uzavřeno
Dotace na výzkum, vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci veřejné soutěže budou podpořeny takové projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Prioritním výzkumným tématem pro tuto veřejnou soutěž je digitalizace dopravy. Návrhy projektů by měly být zaměřeny zejména na oblasti autonomní mobility, inteligentní mobility, ITS a kooperativních ITS a digitální a datové infrastruktury, které směřují k efektivnímu a bezpečnému rozvoji a využívání informačních a komunikačních technologií včetně využití umělé inteligence, 5G/6G, blockchainu, kvantových technologií, internetu věcí či cloudové infrastruktury a posilování principu interoperability. 

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. 

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) vybraných pro 2. veřejnou soutěž programu Doprava 2020+, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu (viz Příloha).

Projekt se dále může přihlásit k některému z podporovaných aplikačních odvětví a znalostních domén Národní RIS3 strategie (bude zohledněno v rámci hodnocení žádosti).

Projekt musí naplňovat některý ze čtyř specifických cílů programu:

 1. Udržitelná doprava
 2. Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 3. Přístupná a interoperabilní doprava
 4. Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • H – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy 
 • N (NmetA, NmetS, NmetC) – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem, metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, metodika certifikovaná oprávněným orgánem 
 • N (Nmap) – specializovaná mapa s odborným obsahem 
 • P – patent 
 • R – software
 • S – specializovaná veřejná databáze
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • O – ostatní výsledky

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • nepřímé náklady (full cost nebo flat rate do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce)

Kde je možné projekt realizovat?

Území celého Česka

Kontakt

Základní informace

do 16. 6. 2021

příjem žádostí

aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace

na co lze čerpat

Podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu, územní samospráva

kdo může čerpat

25-100 % (za projekt max. 80 %, 50 mil. Kč)

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace nejen pro podniky a výzkumné organizace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.
Odesílání...