Úspory energií

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. 

Uzavřeno
Dotace: Úspory energií

Z dotačního titulu lze financovat:

Z dotačního titulu bude možné financovat tyto projektové záměry spojené s úsporou konečné spotřeby energie, a to:

 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření    mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních     požadavků    vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách 
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • využití odpadní energie;
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
 • modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatelů OP TAK platných v daném období při výběru dodavatele. Maximální výše způsobilých výdajů na tuto položku může činit 80 000,- Kč

Výše podpory: 

Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu realizace projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

Malý podnik

65 %

Střední podnik

55 %

Velký podnik

45 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

Malý podnik

55 %

Střední podnik

45 %

Velký podnik

35 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financová nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

Do 31. 8. 2023

příjem žádostí

Zateplení, vegetační střechy, modernizace rozvodů...

na co lze čerpat

35-65 %, až 200 mil. Kč

kolik může projekt získat

Malé, střední a velké podniky

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. 
Odesílání...