Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Otevřený
Dotace na energetické úspory ve veřejné dopravě

Z dotačního titulu lze financovat:

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu

 • realizace systémů využívajících odpadní teplo

 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:

  • zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management

  • rekonstrukce předávacích stanic tepla

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé realizační výdaje – stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací projektu

 • Projektová příprava – studie projektového záměru, PENB, zadávací dokumentace atd.

 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP

 • Propagační opatření

Výše podpory:

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2), které jsou definovány tabulkou níže:

Rozsah renovace

A1

A2

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů

≥ 30 %

≥ 40 %

Dosažená hodnota primární energie z  neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření*

≤ 0,85 x reference pro renovace

≤ 0,70 x reference pro renovace

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (pokud jsou řešeny její tepelně – technické vlastnosti)*

≤ 0,95 x Uem,R

≤ 0,80 x Uem,R

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora*

≤ URQ požadavek dle ČSN 730540-2 (navržená revize)

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora*

≤ 0,60 x UR

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období*

≤ Ɵop,max,RQ

Koncept větrání*

V pobytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm

 

Jednotkové náklady prozatím nebyly programem stanoveny.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje

 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,

 • organizační složky státu - tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,

 • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

od 1/2023

příjem žádostí

Stavební úpravy, výměna zdroje vytápění či chlazení atp.

na co lze čerpat

bude upřesněno

kolik může projekt získat

Obce, veřejnoprávní instituce, církve, státní podniky atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.
Odesílání...