Investice do zemědělských podniků

Dotace pro zemědělce podporující investice do zemědělských produktů.

Uzavřeno
Dotace na investice do zemědělských produktů

Z dotačního titulu lze financovat:

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 1. projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
 2. projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 3.  projekty do 75 000 000 Kč; Prasata 
 4.  projekty do 75 000 000 Kč; Drůbež 
 5.  projekty do 75 000 000 Kč; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 6.  projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Vinná réva 
 7.  projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva 

Způsobilými výdaji jsou:

A)    Investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká prasat, drůbeže, ovcí a koz):

 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování, 
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku, 
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu 

B) Investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, zeleniny včetně brambor, chmele a vinné révy): 

 • výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení, apod.) rostlinné produkce včetně technologií na čištění technologických vod,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu, 
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů, 
 • tyto investice do Nové výsadby révy vinné:
  • výstavba nosných konstrukcí 
  • pořízení sadbového materiálu 
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů, 
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií 
 • dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele.

C) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže.
E) retenční nádrže - výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b) 

F) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu: 

 • dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta. 
 • konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení 

H) Mobilní oplocení

Kontakt

Základní informace

do 5. 7. 2021

příjem žádostí

výstavba, rekonstrukce, nákup strojů

na co lze čerpat

zemědělský podnikatel

kdo může čerpat

50 %, 250 tis. – 75 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 50% pro zemědělce na investice do zemědělských produktů.
Odesílání...