Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Uzavřeno

Z dotačního titulu lze financovat:

 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC)
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC) u stacionárních zdrojů
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Výše podpory:

Míra podpory je stanovena na 50% a 85 % u projektů na stacionárních zdrojích identifikovaných v programech zlepšování kvality ovzduší jako imisně významné. Výše podpory musí být min. 500 000 Kč a max. míra podpory je bez omezení.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

do 31. 7. 2023

příjem žádostí

pořízení technologií, změny postupů

na co lze čerpat

až 85 %, min. 500 tis. Kč

kolik může projekt získat

obce, města, kraje, VŠ atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.
Odesílání...