Case Study

Vybavení poslucháren MFF UK

Projekt se zaměřuje na inovaci výuky fyziky, matematiky a informatiky na Matematickofyzikální fakultě UK, která je nutná pro udržení vysoké kvality vzdělávání. Inovace výuky zahrnuje i inovaci vybavení poslucháren moderní audiovizuální technikou, včetně kamerového systému pro nahrávání přednášek.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

2017-2019

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

47 642 654 Kč

výše investice

45 260 522 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhají dvě klíčové aktivity:

  1. Řízení projektu – realizační a administrativní tým je řízen vedoucím projektu, který je klíčovou postavou pro úspěšný průběh celého projektu. V rámci řízení projektu probíhají pravidelné i ad hoc porady administrativního týmu s Odborným vedoucím projektu.
  2. Infrastrukturní zajištění výuky – vybavení poslucháren MFF UK – tato aktivita zahrnuje přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele jednotlivých požadovaných zařízení, realizaci plnění ze strany dodavatele a uvedení pořízeného vybavení poslucháren do praxe.

Důvody realizace

Hlavním problémem, který projekt řeší, je zastaralé technické vybavení poslucháren na Matematickofyzikální fakultě. Současné projektorové vybavení je již velmi zastaralé. Z velké části bylo pořízeno před více než deseti lety a je celé založeno na analogovém signálu. Audiovybavení je dnes pouze v několika největších posluchárnách, a i tam je zastaralé a čistě analogové. Jinde audiovybavení zcela chybí. Hlavní příčinou zastaralosti současného vybavení poslucháren a učeben na MFF UK je rychlý vývoj v oblasti informačních technologií, který klade značné nároky na častou obměnu či modernizaci techniky. Stávající zařízení rovněž neumožňuje vzájemnou kompatibilitu s mobilními IT zařízeními (tablety, smartphony, notebooky), které v učebnách využívají přednášející i studenti. V neposlední řadě pak není v současné chvíli možné pořizovat kvalitní videonahrávky přednášek pro účely jejích sdílení dalšími studenty.

Výstupy projektu

Projekt zabezpečí modernizaci a rozšíření výukových možností všech učeben MFF UK tak, aby umožnily práci s moderní prezentační technikou, zejména s využitím digitálního signálu. Současně plánované vybavení umožní digitální záznam přednášek, seminářů, popř. konferencí a jejich následnou prezentaci na vybraných www stránkách fakulty. V plánu je pořídit:

  1. Vybavení minimálně 10 velkých poslucháren (kapacita přes 50 posluchačů)
  2. Vybavení 7 středních poslucháren (kapacita 30–50 posluchačů)
  3. Vybavení minimálně 50 malých poslucháren (kapacita do 30 posluchačů)
  4. Vybavení virtuální a paralelní laboratoře pro výuku informatiky na MFF UK (2 laboratoře)

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 pro Matematicko-fyzikální fakultu připravila žádost o podporu. Dále zajišťovala sběr a kompletaci povinných příloh žádosti. V neposlední řadě měla na starosti kontrolu podkladů a jejich úpravy s ohledem na požadavky dotačního titulu.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

2. Lékařská fakulta UK
2. Lékařská fakulta UK
3Dees Industries
3Dees Industries
Blanář Nábytek
Blanář Nábytek