Case Study

Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví v EU

Projekt se zaměřoval na modernizaci a elektronizaci systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu dvanácti IT systémů (jednalo se např. o systém COPIS, ICS/AIS, SEAP, Single Window, Centrální registr subjektů, Číselníkový řetězec, Seznam celních útvarů, Modul exekucí a dražeb, Evidence globálních záruk, Elektronické vyhodnocování zboží a další).

Reference logo

2010-2013

Rok realizace

Integrovaný operační program

Operační program

140 606 000 Kč

výše investice

119 515 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Realizační fáze projektu byla rozdělena na 3 etapy. První etapa byla zahájena v dubnu 2010. V rámci této etapy projektu byly realizovány dílčí systémy projektu eCustoms. Druhá etapa těsně navázala na konec I. etapy. Jejím cílem bylo vyvinout a nasadit do provozu následující systémy: SEAP, Single Windows, ICS/AIS, Integrační server apod. Třetí etapa navázala na konec II. etapy. Jejím cílem bylo vyvinout a nasadit do provozu následující systémy: SEAP, Single Windows, Integrační server, SCÚ atd.

Důvody realizace

Projekt byl realizován s cílem zefektivnit práci celní správy v souladu se Strategií realizace Smart Administration a egovernment, snížit administrativní zátěž kladenou na deklaranty a vytvořit jednotný systém celních řízení na území celé Evropské unie. Realizace projektu přispěla k vývoji a nasazení 12 IT systémů, díky nimž se elektronizovalo celé celní řízení a na něj navazující aktivity. Tím odpadla značná administrativní a finanční zátěž pro deklaranty, ale i pro celní správu. Elektronizace celního řízení umožnila také maximálně zkrátit dobu potřebnou na podání a schválení celního prohlášení.

Výstupy projektu

Zavedení 12 systémů celního řízení a na něj navazujících aktivit (systém COPIS, ICS/AIS, SEAP, Single Window, Centrální registr subjektů, Číselníkový řetězec, Integrační server, Seznam celních útvarů, Modul exekucí a dražeb, Zjednodušené postupy a povolení, Evidence globálních záruk, Elektronické vyhodnocování zboží). Dále též integrace systémů CS pro umožnění realizace projektů navazujících na celoevropské iniciativy.

Hlavní přínosy projektu

01
Zefektivnění procesu celního řízení
02
Snížení administrativního zatížení deklarantů
03
Zvýšení efektivity výkonu státní správy
04
Zvýšení atraktivity Česka pro investory
05
Jednotné celnictví v rámci celého Společenství

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na projektu ve fázi jeho přípravy. Zajistila potřebnou dokumentaci v oblasti EU administrace projektu, která směřovala k podání žádosti o financování ze strukturálních fondů. Dále se postarala o zpracování studie proveditelnosti pro potřeby žádosti o dotaci. Naviga 4 zajistila analýzu nákladů a výnosů (CBA) i finanční analýzu projektu. Podstatnou roli hrála též při koordinaci sběru příloh žádosti.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Odesílání...