Case Study

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání v prostorách rekonstruované budovy, kde bude působit Městská knihovna Písek. Na základě projektu vznikne centrum vzdělávání. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti vzdělávacích prostor vč. sociálního zařízení.

Reference logo

2016-2018

Rok realizace

Integrovaný regionální Operační program

Operační program

15 199 470 Kč

výše investice

12 919 550 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt má pouze jednu etapu, v jejímž rámci probíhají veškeré aktivity. Jedná se především o realizaci stavebních prací, pořízení a instalaci vybavení a vzdělávacích pomůcek. Kromě toho jsou součástí etapy aktivity související s řízením projektu a dodržováním pravidel dotačního titulu.

Důvody realizace

Realizace projektu by měla přinést řešení problémů současného stavu. Městská knihovna Písek v současnosti nemá k dispozici adekvátní prostory, které by umožňovaly rozvíjení vzdělávacích aktivit, což je jedna z činností této instituce. Stávající prostory používané pro vzdělávací akce nevyhovují potřebám vzdělávání z hlediska kapacity, uspořádání, dostupnosti ani vybavení. V prostorách současné budovy knihovny není možné zajistit bezbariérový přístup. Rekonstrukce objektu bývalé školy, kde bude knihovna nově působit a kde vzniknou i prostory centra vzdělávání, s bezbariérovým řešením počítá. Městská knihovna Písek dále v současné době postrádá další materiální a technické vybavení pro zajištění realizace vzdělávacích akcí v širokém spektru oborů. V regionu ORP Písek neexistuje obdobně pojaté vzdělávací centrum, které by se zaměřovalo na celou šíři klíčových kompetencí.

Výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření multifunkčního centra, resp. centra vzdělávání v nově vznikajících prostorách, kam bude Městská knihovna Písek přemístěna. Stěžejní aktivitu tvoří stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Dále budou probíhat stavební úpravy pro zabezpečení bezbariérovosti. V rámci projektu dojde také k pořízení vybavení budovy a učeben a k pořízení výukových pomůcek. Vedlejší aktivity projektu tvoří úpravy zeleně a venkovního prostranství, zpracování projektových dokumentací, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, zpracování studie proveditelnosti a povinná publicita. V průběhu realizace projektu (a následně v době udržitelnosti) bude probíhat monitoring projektu a administrace dotace.

Hlavní přínosy projektu

01
Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
02
Rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit
03
Vytvoření bezbariérového přístupu
04
Vyšší reflexe potřeb trhu práce na základě spolupráce se školami a zaměstnavateli
05
Posílení sociálního začleňování
06
Zkvalitnění prostředí pro život v regionu
07
Zlepšení fyzického stavu objektu bývalé školy v památkově zóně

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 zajišťovala v projektu několik úkolů. Zpracovala žádost o dotaci, koordinovala sběr příloh a připravila studii proveditelnosti. Definovala také doplnění projektu tak, aby bylo maximalizováno bodového ohodnocení a administraci projektu v průběhu realizace (administrace zahrnuje například o tvorbu etapových zprav či žádostí o platbu). Nesmíme zapomenout ani na zpracování finanční analýzy a spolupráci při sběru všech příloh žádosti.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Odesílání...