Case Study

Pořízení kompostérů a nádoby na textil

Projekt se zaměřoval na snížení produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního komunálního odpadu ve třech obcích zavedením podpory domácího kompostování a pořízením kontejneru na sběr textilu.

Reference logo

2019

Rok realizace

OP Životní prostředí

Operační program

1 070 000 Kč

výše investice

910 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován ve dvou fázích během roku 2019. První fáze zahrnovala zahájení výstavy. Došlo k oslovení a následnému výběru vhodného dodavatele domácích kompostérů a dodavatele sběrné nádoby na textil. Následně byla uzavřena smlouva o dodání vysoutěžených produktů. Ve druhé fázi bylo ukončeno kolaudační řízení.

Důvody realizace

Obec Pochvalov se rozhodla projekt realizovat v souvislosti s tím, že v současné době biologicky rozložitelný odpad (BRKO) tvoří ve směsném komunálním odpadu (SKO) 40-60 % hmotnosti. Ve chvíli, kdy nejsou bioodpady, v tomto případě především zbytky rostlinného původu, ze SKO vyčleněny, jsou ukládány jako součást SKO na skládky odpadů, případně jsou energeticky využívány ve spalovnách komunálních odpadů. Na skládkách odpadů bohužel přispívají BRKO k tvorbě skleníkových plynů a mohou kontaminovat povrchové, případně spodní vody. V Česku by mělo dojít k omezení ukládání BRKO na skládky do roku 2020 na úroveň 35 % produkce BRKO ve srovnání s rokem 1995.

Výstupy projektu

Došlo k pořízení 205 kompostérů, které jsou rozmístěny na zahradách jednotlivých domů a jednoho kontejneru na textil, který je umístěn na území obce Pochvalov. Projekt zabránil vzniku 135 t komunálních odpadů ročně. Kromě snížení množství odpadů v důsledku pořízení kompostérů a nádoby na textil, došlo i k zajištění vyšší informovanosti obyvatel na téma nakládání s odpady, a do budoucna zvýšení povědomí o třídění jednotlivých složek odpadů a o možnosti předcházet vzniku odpadů. Dalším efektem projektu je vytvoření kvalitního produktu (kompostu), který se využívá na jednotlivých zahradách jako hnojivo. Opětovné použití vybraného oblečení/textilu pomáhá lidem v hmotné nouzi.

Hlavní přínosy projektu

01
Snížení množství vyprodukovaných odpadů a podílu BRKO
02
Snížení zastoupení BRKO ve směsném komunálním odpadu
03
Snížení množství BRKO ukládaných na skládky
04
Omezení potřebných kapacit pro nakládání s odpady
05
Snížení finanční náročnosti systému nakládání s odpady
06
Ekonomické úspory pro původce odpadu

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na přípravě analýzy odpadů, zajistila přípravu žádosti o dotaci a administrovala kompletně veřejnou zakázku dle pravidel programu a kompletní dotační management.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
3Dees Industries
3Dees Industries
Odesílání...