Case Study

Gočárovy domy

Náplní projektu byla celková obnova historicky cenných Gočárových domů, které patří ke kulturnímu dědictví nejenom hl. m. Prahy, ale i celého Česka. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto kulturní památku obnovit a zároveň pro ni zajistit společnosti prospěšné využití. Náplní projektu byla dále úprava zelených ploch, na kterých jsou oba domy umístěny, a které byly taktéž poškozeny povodní. Tyto plochy budou v budoucnu sloužit pro vybudování Střediska environmentální výchovy. To bude, obdobně jako projektem vytvořené školící středisko v jednom z Gočárových domů společnosti, sloužit ke vzdělávacím účelům.

Reference logo

2009-2010

Rok realizace

P. Konkurence

Operační program

42 568 979 Kč

výše investice

35 138 314 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován ve třech etapách. Předinvestiční fáze proběhla v období od února do října 2009, investiční fáze od listopadu 2009 do prosince 2010 a provozní fáze byla zahájena na začátku ledna 2011. Předinvestiční fáze zahrnovala aktivity jako definování potřebnosti a rozsahu projektu, výběr vhodného řešení, sestavení projektového týmu, či zpracování žádosti o dotaci. V investiční fázi proběhlo výběrové řízení, přemístění a rekonstrukce Gočárových domů, oprava povodní zasažených zelených ploch, výběr provozovatele pro domek “Občerstvení”, nebo též kompletní administrace projektu. Do provozní fáze spadalo provozování Gočárových domů; publicita projektu; a administrace a monitoring projektu.

Důvody realizace

Technický stav obou objektů byl v době před realizací projektu havarijní a budovy nebyly ani nijak využívány. Důvodem realizace předloženého projektu byla zejména záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů. Potřeba rekonstrukce unikátních Gočárových domů vycházela též z jejich nevhodného umístění, které se nacházelo v záplavové zóně. Primárními uživateli projektu jsou zejména návštěvníci ZOO a žáci a studenti základních a středních škol. Využití jednoho domu pro vzdělávací účely vychází z potřeb účastníků vzdělávacích programů a z nedostatečných kapacit současného vzdělávacího centra. Využití druhého domu pro provoz občerstvení pak vychází z potřeb návštěvníků.

Výstupy projektu

Projekt měl čtyři hlavní výstupy. Prvním jsou vzdělávací kurzy a programy, druhým je galerie, třetím občerstvení, a čtvrtým pronájem objektu s občerstvením.

Hlavní přínosy projektu

01
Revitalizace západní části ZOO Praha
02
Zkvalitnění vzdělávání odborné i laické veřejnosti
03
Zvýšení atraktivity ZOO pro návštěvníky
04
Obnova kulturně významné stavby (kulturní památky)

Jaká byla role Naviga4?

V projektu Gočárovy domy Naviga 4 spolupracovala při definici projektového záměru, zpracovala studii proveditelnosti a žádost o dotaci. Mimo to role Naviga 4 v projektu dále obnášela koordinaci sběru povinných příloh a konzultaci s poskytovatelem podpory.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...