Case Study

Revitalizace Olšanského hřbitova

Projekt se zaměřoval na revitalizaci části Olšanského hřbitova včetně obnovy čtyř památek (hrobek). Cílem projektu byla revitalizace části hřbitova tak, aby toto území umožňovalo kvalitní trávení volného času a aby byla posílena kulturní stránka této památky. Z neatraktivní části hřbitova se stane vyhledávané místo odpočinku a poznání širokého spektra návštěvníků.

Reference logo

2014-2015

Rok realizace

P. Konkurence

Operační program

10 580 046 Kč

výše investice

35 138 314 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt není členěn do více etap. Jednalo se tedy o jedinou etapu projektu, která zahrnovala veškeré aktivity v rámci fyzické realizace revitalizace řešené části Olšanského hřbitova. Součástí etapy byla řada činností: výběrová řízení na dodavatele, stavební práce, vegetační úpravy, instalace kamerového systému, instalace mobiliáře a příprava expozice muzea. V průběhu etapy probíhaly také činnosti související s managementem projektu a administrací dotace včetně zajištění povinné publicity projektu dle pravidel OPPK. Zároveň žadatel vedl veškerou dokumentaci projektu.

Důvody realizace

Realizace předkládaného projektu byla vyvolána potřebou řešit stávající nevyhovující stav Olšanského hřbitova, který vedl k tomu, že památkově chráněné objekty hrobek byly zchátralé, v lokalitě se koncentrovaly sociálně patologické jevy a celkově bylo území neatraktivní pro návštěvníky. Nespokojenost veřejnosti se stavem území se odrazila i v provedené anketě v rámci analýzy poptávky po projektu. Západní část Olšanského hřbitova včetně kaplových hrobek bylo územím, které vyžadovalo investici vedoucí ke zlepšení jejího stavu a zvýšení využívání ze strany veřejnosti. Potřeba realizace projektu v předkládané podobě vyplývala hlavně z těchto skutečností: památkově chráněným hrobkám akutně hrozil zánik, současný stav vegetace, špatný technický stav západní části hřbitova a jednotlivých stavebních prvků, výskyt sociálně patologických jevů degradující kvalitu prostředí na hřbitově, absence prvků mobiliáře, nedostatečná bezbariérovost, absence vybavení pro další funkce, které by posílily návštěvnost a využívání hřbitova.

Výstupy projektu

Výstupem jediné etapy projektu je revitalizované území v západní části Olšanského hřbitova včetně rekonstruovaných kaplových hrobek (jeden z interiérů bude sloužit jako malé muzeum), upravené stávající vegetace i vegetace nově vysázené, instalovaných prvků mobiliáře a instalovaného kamerového systému. Vedlejším výstupem aktivity jsou dokumenty související s administrací dotace (např. monitorovací zprávy) a výstupy povinné publicity projektu (označení místa realizace projektu, označení dokumentace).

Hlavní přínosy projektu

01
Záchrana památkově chráněných objektů
02
Rozšíření funkcí původního hřbitova
03
Zvýšení kvality životního prostředí v oblasti
04
Zatraktivnění místa pro potenciální návštěvníky
05
Rozvoj městské části

Jaká byla role Naviga4?

Pro projekt Revitalizace olšanského hřbitova Naviga 4 připravila žádost o dotaci a zajistila konzultace projektu s poskytovatelem dotace. Dále zpracovala studii proveditelnosti a zajistila přípravu povinných příloh žádosti. Koordinace přípravy celé žádosti byla na straně zákazníka, tedy Správy pražských hřbitovů.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...