Case Study

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK

Projekt se věnuje dobudování výukových prostor teoretických ústavů v areálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nový objekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávací činnosti, jelikož v něm budou umístěny nové učebny, posluchárna a konzultační místnosti. Součástí projektu je i vytvoření zázemí pro studenty a zaměstnance a nezbytné technické zázemí.

Reference logo

2018-2020

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

223 058 842 Kč

výše investice

211 905 900 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhají dvě klíčové aktivity:

  1. Řízení projektu – projekt je řízen a dozorován Řídícím výborem. Realizační tým je řízen projektovým manažerem, což je klíčová pozice pro úspěšný průběh projektu. V rámci řízení projektu probíhají pravidelné i ad hoc porady klíčových pracovníků i realizačního týmu.
  2. Infrastrukturní zajištění výuky – projekt zahrnuje demolici čtyřech nevyhovujících prostor a následné vybudování objektu nového. Předkládaný projekt jako poslední etapa postupné přestavby areálu zahrnuje vybudování několika odlišných výukových prostor.

Důvody realizace

Projekt se věnuje nevyhovujícímu infrastrukturnímu vybavení 2. LF UK v areálu na Plzeňské ulici v Praze 5 (Motole). Fakulta nedisponuje kvalitním materiálním zázemím pro výuku studentů, přestože díky špičkovým pracovníkům zajišťuje velmi vysokou úroveň výuky. V současnosti probíhá výuka a vzdělávání v zastaralých, nevyhovujících objektech. Současná kapacita a vybavení přednáškových místností i učeben limituje kvalitu výuky i možnosti studentů aktivně se do výuky zapojit. Za současného stavu je téměř vyloučené připravovat a zavádět nové interdisciplinární studijní programy a zkvalitňovat úroveň výuky tak, aby byly naplněny strategické cíle univerzity.

Výstupy projektu

Výstavba nové budovy navazuje na dlouhodobé cíle univerzity v oblasti vzdělávání: přizpůsobit se potřebám trhu práce s ohledem na uplatnění absolventů napříč obory UK. Novou výstavbou se podaří zmodernizovat výukové prostory (vzniknou nové učebny, nová posluchárna, zázemí pro studenty, akademické a další pracovníky UK), aby mohla být do budoucna zajištěna kvalitní výuka, která bude zahrnovat nové inovativní prvky a bude schopna reagovat na měnící se požadavky trhu. Hlavní aktivitou projektu je dobudování výukových prostor, což obnáší demolici zastaralých nevhodných objektů a výstavbu objektů nových. Hlavní těžiště projektu spočívá ve výstavbě nového pavilonu celého komplexu budov teoretických ústavů. Tento pavilon bude zahrnovat především nové výukové prostory v podobě velké posluchárny, učeben a konzultačních místností. Dále se zde bude nacházet pobočka knihovny se studovnou a pracoviště některých teoretických ústavů. Součástí této budovy je i nezbytné zázemí pro studenty a zaměstnance a technologické vybavení nutné pro fungování celého komplexu. K plné funkčnosti celého areálu je nezbytné přebudovat i další technické zázemí. K tomuto účelu bude v zadní části areálu přebudován hospodářský objekt, kde bude umístěno nutné hospodářské zázemí a především zvířetník.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení kvality vzdělávání na 2. LF UK
02
Posunu 2. LF UK, ale i UK jako celku, směrem k vyšší kvalitě ve výuce s ohledem na potřeby trhu práce
03
Větší otevřenosti vůči zahraničí a propojení výuky s praxí
04
Zlepšení organizace výuky
05
Zlepšení komunikace mezi pracovišti
06
Posílení dobré image 2. LF UK

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 připravila žádost o dotaci a koordinovala přípravu projektu v rámci týmu fakulty. To ale není všechno. Naviga 4 zajistila též kompletaci povinných příloh žádosti a postarala se o zajištění souladu projektu s 2. LF s celouniverzitním projektem.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...