Case Study

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné vědecko-výzkumné aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV), Parazitologického ústavu AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě.

Reference logo

2018-2022

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

280 576 158 Kč

výše investice

200 191 089 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhá pět klíčových aktivit:

  1. Výzkumné aktivity vědeckého týmu předních odborníků. V rámci této aktivity budou probíhat pokusy, měření, vyhodnocování získaných dat a dalších informací, zpracování do podoby publikací a prezentací výsledků, sdílení znalostí se studenty doktorských studijních programů apod.
  2. Dobudování výzkumné infrastruktury. Tato aktivita zahrnuje přestavbu nevyužívaných prostor ve vědecká pracoviště a doplnění přístrojového vybavení.
  3. Rozvoj výzkumných kapacit prostřednictvím podpory výzkumného týmu složeného z českých i zahraničních excelentních výzkumných pracovníků a talentovaných mladých výzkumníků a technických pracovníků.
  4. Rozvoj mezinárodní spolupráce. V přímé vazbě na projekt budou rozvíjeny spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi a budou navazována nová partnerství.
  5. Řízení projektu, které bude zahrnovat administrativu projektu a činnosti související s vedením projektu dle pravidel OP VVV.

Důvody realizace

Výzkumným problémem navrhovaného projektu je řešení nedostatku vhodných prostředků k léčbě závažných infekcí působenými parazity. Používané léky jsou mnohdy toxické či obtížně aplikovatelné a proti řadě z nich došlo ke vzniku rezistence, přičemž neexistuje alternativní léčba. Organizačně-ekonomické problémy, které projekt řeší, zahrnují typické nedostatky výzkumu v ČR. Jedná se o roztříštěnost výzkumných aktivit, absenci některých důležitých moderních přístrojů, nedostatečnou komunikaci mezi základním výzkumem a aplikační sférou, a omezené zapojení do mezinárodních projektů a spoluprací.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem výzkumného programu je získání nových originálních výsledků na vysoké mezinárodní úrovni orientované na odhalení virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a zjištění jejich potenciálu pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Dojde též k propojení úsilí parazitologických týmů Univerzity Karlovy (BIOCEV, katedra parazitologie), Biologického centra Parazitologického ústavu Akademie věd ČR a Ostravské univerzity, a vytvoření týmu s dostatečnou koncentrací výzkumných kapacit v rámci jednoho projektu s kvalitní materiálně-technickou infrastrukturou a zkušeným projektovým řízením. K dílčím výstupům projektu se řadí doplnění chybějících špičkových přístrojů a vybavení žadatele a partnerů, dobudování výzkumné infrastruktury na PřF UK a vybudování nové laboratoře zaměřené na rané fáze evaluace antiparazitárních cílů (Drug Discovery); posílení spolupráce s předními zahraničními institucemi; posílení účasti v mezinárodních výzkumných projektech a grantových soutěžích; a zapojení předních zahraničních výzkumníků do výzkumného týmu.

Hlavní přínosy projektu

01
Nové poznatky v oblasti virulenčních faktorů parazitů člověka a hospodářských zvířat
02
Rozvoj v oblasti vývoje nových terapeutických a diagnostických postupů
03
Zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center
04
Dobudování, rekonstrukce a upgrade infrastruktury
05
Rozvoj výzkumných týmů
06
Rozvoj internacionalizace

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 pro Přírodovědeckou fakultu zajišťuje přípravu žádosti o dotaci a zpracovává rozpočet. Mimo to koordinuje sběr všech příloh a připravuje finanční a ekonomickou analýzu projektu. V neposlední řadě spolupracuje na technické náplni projektu s týmem Přírodovědecké fakulty.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...