Case Study

Rozvoj HR, popularizace a využití IP

Pětiletý projekt je zaměřen na nastavení vnitřního prostředí organizace tak, aby odpovídalo podmínkám popsaným v Chartě pro výzkumné pracovníky a splňovalo kritéria pro udělení ocenění HR Award. Kromě této hlavní aktivity pomůže projekt zlepšit kompetence ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, popularizace a využívání duševního vlastnictví. Podpořeni budou pracovníci ústavu prostřednictvím vzdělávání, doktorandi a postdoktorandi formou stáží a budou uspořádány popularizační přednášky na VŠ.

Reference logo

2018-2022

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

12 744 150 Kč

výše investice

9 672 809 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu bude postupně realizováno několik aktivit. Na jejich řešení se bude podílet realizační tým projektu, který se skládá z pracovníků fyziologického ústavu a dělí se na odborný a administrativní tým. Nejprve dojde k nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Následně proběhne projektové řízení, na které naváže strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace. V závěru dojde ke strategickému nastavení a rozvoji mezisektorové spolupráce, a též ke strategickému nastavení a rozvoji popularizace výzkumu a vývoje.

Důvody realizace

Realizace projektu se soustředí na hlavní nedostatky identifikované v předběžné analýze vypracované před zpracováním studie proveditelnosti. Jedná se především o nepřehledný vnitřní systém pravidel a směrnic, velkou míru závislosti na externích dokumentech, nedostatečnou informovanost o možnostech a financování zahraniční spolupráce, nízkou míru využívání duševního vlastnictví a chybějící podporu pro vědecké pracovníky v této oblasti, a v poslední řadě o nedostatečnou aktivitu ústavu v popularizaci vědního oboru. V současnosti jsou aktivity v oblastech duševního vlastnictví, popularizace a zahraniční spolupráce decentralizované, což na vědecké instituci s širokým záběrem není a priori špatně. V důsledku to ale vede k nižší efektivitě aktivit a duplicitě práce servisních oddělení. Dalším problémem je nedostatečné vymezení procesů, postupů a odpovědných osob v interních dokumentech. Chybí také jasné strategické dokumenty, které by vymezily plány a postupy v oblasti zahraniční spolupráce, popularizace a využití duševního vlastnictví, a poskytly přehledné a jasné informace relevantním pracovníkům ústavu. Především v oblasti duševního vlastnictví též chybí vyčleněný odborník, který by zajišťoval podporu vědeckým pracovníkům a podnikal kroky k využívání potenciálu duševního vlastnictví vznikajícího na ústavu.

Výstupy projektu

Dojde k rozvoji odborného a administrativního zázemí pro podporu při navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce včetně možnosti krátkodobých a střednědobých stáží na zahraničních pracovištích. Bude vytvořena Koncepce zahraniční spolupráce a bude podpořeno 20 PhD mladých vědců na FGU. Dále je v plánu vytvoření či aktualizace a následná implementace Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Bude připraven Plán mezisektorové spolupráce a vytvořena pozice pro správu a využívání IP. Proběhne vyškolení odborníků v oblasti duševního vlastnictví. V neposlední řadě dojde k vytvoření nových populárně naučných programů, které budou sloužit k propagaci vědy a výzkumu.

Hlavní přínosy projektu

01
Strategické nastavení řízení instituce
02
Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
03
Internacionalizace výzkumné organizace
04
Rozvoj mezisektorové spolupráce
05
Popularizace výzkumu a vývoje

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 v projektu zajišťuje zpracování žádosti o dotaci, koordinaci sběru povinných příloh a finanční analýzu projektu. Spolupracovala již na nastavení projektového záměru.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...