Case Study

Efektivní informační služby NTK

Projekt se zaměřoval na rozvoj obecně přijatelného, transparentního a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb poskytovaných Národní technickou knihovnou (NTK). Detailně se věnoval posílení a rozvoji kvality řízení a strategického plánování, analýze potenciálu NTK ve vztahu ke Koncepci rozvoje knihoven 2011-14 a k systému veřejných služeb. Dále se zaměřoval i na provedení transformace organizace práce a kvality lidských zdrojů tak, aby byly plně využity možnosti organizace.

Reference logo

2011-2013

Rok realizace

Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

32 217 520 Kč

výše investice

27 384 892 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu byly realizovány následující činnosti:

  • Analýzy procesů uvnitř NTK, následná optimalizace s cílem zvýšení jejich kvality a efektivity (personální, ekonomické, provozní procesy), odstranění nedostatků a s důrazem na klientský přístup
  • Analýzy fungování veřejných informačních knihovnických služeb v Česku s odkazem na legislativní rámec, odpovídajících zahraničních modelů a trendů jejich efektivního zabezpečení
  • Vytvoření registru akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ)
  • Vytvoření standardizovaného systému sledování kvality a řízení výkonu veřejných informačních služeb knihovny
  • Vytvoření Strategického plánu rozvoje NTK a dalších strategických dokumentů s akcentem na elektronické informační služby a digitalizaci
  • Vzdělávání zaměstnanců

Důvody realizace

Důvodů pro realizaci projektů bylo hned několik. Pro další rozvoj NTK bylo například nutné vytvořit komplex strategických dokumentů vč. materiálů rozšiřujících národní politiky a rozvíjejících programy pro zabezpečení veřejných informačních služeb. NTK také potřebovala nástroj pro průběžné sledování kvality služeb. Chyběl systém, který by po vyhodnocení slabých míst kvalitního poskytování veřejných služeb, poskytl i nástroje pro vyhodnocení zpětné vazby a úspěšnosti nápravných opatření. Chyběl nástroj pro sledování kvality služeb specializovaných knihoven působících ve sféře výzkumu, vývoje a vysokých škol. Dále můžeme zmínit potřebu zvyšovat informační gramotnost v kontextu celkového zabezpečení národní vzdělávací soustavy.

Výstupy projektu

Mezi výstupy projektu lze zařadit: analýzy současného stavu, včetně SWOT a STEP analýzy; prověřený procesní model registru akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ); implementace jednotného systému plánování nákupu elektronických informačních zdrojů do ČR; komplex strategických dokumentů NTK; prověřený automatizovaný adaptabilní systém pro sledování kvality veřejných služeb knihovny; proškolení dvou interní trenérů z řad managementu.

Hlavní přínosy projektu

01
Zefektivnění nabídky služeb poskytovaných elektronickou formou
02
Vyřešení problematiky dostupnosti, výběru a nákupu elektronických informačních zdrojů v Česku
03
Pevný rámec a pevné cíle strategického plánování NTK

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 poskytla Národní technické knihovně poradenství při formulaci projektového záměru. Samozřejmě připravila žádost o dotaci a koordinovala sběr příloh.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...