Case Study

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Cílem projektu bylo zefektivnit příjem volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěl projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku cílových skupin a snížení prostředků k mimořádným událostem. Díky projektu byla vybudována systémová a technologická platforma pro příjem tísňového volání a výměnu operačních dat základních složek IZS. Došlo též ke zlepšení vzájemné koordinace těchto složek při příjmu tísňových volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

Reference logo

2008-2013

Rok realizace

Integrovaný Operační program

Operační program

500 000 000 Kč

výše investice

425 000 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Realizace projektu byla rozdělena do tří fází – přípravná, realizační a provozní. V přípravné fázi dominovaly zejména aktivity zaměřené na definici projektu, jeho obsahu, subjektů zapojených do projektu a přípravu veškeré dokumentace nezbytné pro jeho předložení ke spolufinancování. Realizační fáze probíhala v období od srpna 2010 do prosince 2013. V tomto období byly realizovány aktivity, jejichž náplní je především vlastní vybudování střešní části celkového projektu IS IZS, tj. Národního informačního systému IZS. Provozní fáze zahrnovala provoz, plánovanou obnovu a údržbu systému.

Důvody realizace

Důvodem realizace projektu byla nedostačující interoperabilita základních složek Integrovaného záchranného systému. Složky sice disponovaly vlastními systémy, ty ale nebyly propojeny tak, aby byla umožněna efektivnější spolupráce základních složek IZS. Dalším důvodem byla též velmi rozdílná úroveň vyspělosti technologického řešení u složek, což neumožňovalo optimální spolupráci složek a občanovi nebyla garantována stejná úroveň poskytnuté služby.

Výstupy projektu

Celkovým výstupem projektu je funkční národní informační systém IZS, který je využíván všemi základními složkami IZS při příjmu tísňových volání a následném vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem. Projekt lze rozdělit do čtyřech základních stavebních bloků: Informační platforma, Národní systém příjmu tísňového volání, Geografický informační systém, Řízení výměny dat základních složek IZS.

Hlavní přínosy projektu

01
Zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek IZS
02
Efektivní výměna a sdílení dat a informací
03
Možnosti lepší koordinace
04
Unifikovaná technologie pro příjem tísňového volání

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 pro Ministerstvo vnitra zpracovala studii proveditelnosti a analýzu nákladů a výnosů. Podílela se i na tvorbě žádosti o dotaci.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...