Vyhlášení výzev: Biodiverzita a ekologická stabilita krajiny a sídel

11.02.2019

Nenechte si ujít nové výzvy v oblasti posilování biodiverzity, stability krajiny a kvality prostředí v sídlech.

Hned v začátku února byly vyhlášeny tři výzvy směřující k zachování a ochraně životního prostředí, konkrétně k posilování diverzity, přirozené funkce krajiny a kvality prostředí v sídlech. Jedná se o podporu z Operačního programu Životní prostředí a financovány budou projekty realizované v Česku, mimo hlavní město Prahu.

Posílení biodiverzity (výzva č. 130)

Cílem této výzvy je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Celková alokace výzvy činí 170 mil. Kč a mezi podporované aktivity se řadí:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.

 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Posílení přirozené funkce krajiny (výzva č. 131)

Tato výzva cílí na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení jejího vodního režimu. Alokace výzvy je 300 mil. Kč. Podporováno je celkem pět skupin aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Zlepšení kvality prostředí v sídlech (výzva č. 132)

Výzva podporuje posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech (jejich ekologickou stabilitu). Na výzvu je alokováno 100 mil. Kč a podporované aktivity jsou následující:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Příjemci podpory

Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající

Důležité termíny

 • Vyhlášení výzvy: 01.02.2019

 • Zahájení příjmu žádostí: 01.02.2019

 • Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2019


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...