Vyhlášení výzvy: Materiálové a energetické využití odpadů

21.08.2019

V minulých dnech byla vyhlášena výzva věnující se podpoře zvyšování podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Jedním z hlavních cílů výzvy je podpora takových způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, dále podpora příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, a v neposlední řadě podpora odděleného sběru odpadů, systémů odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systémů.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající. (Pozor! V případě aktivity 3.2.1 - sběrné dvory a oddělený sběr, mohou být žadateli pouze veřejné subjekty).

Na co lze získat dotaci?

Na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Konkrétně:

  • Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů.
  • Systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu.

Na výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury. Konkrétně se sem řadí:

  • Výstavba či modernizace bioplynových stanic.
  • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO).
  • Výroba paliv z ostatních odpadů.

Na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Konkrétně:

  • Nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.

Kolik můžete získat?

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosahovat max. 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Výše podpory může dosahovat max. 85 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 9. 8. 2019
  • Příjem žádostí: 2. 9. 2019-3. 2. 2020

Více informací zde

Rešerše

INFO leták


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...