Vyhlášení výzvy: Technologie pro začínající podniky 1

03.12.2018

Došlo k vyhlášení VIII. výzvy Technologie pro začínající podniky. Pořiďte si profilovací linku, měřící stroj či třeba nový software.

V pořadí již osmá výzva Programu podpory Technologie směřuje k začínajícím podnikům. Jejím prostřednictvím by mělo mimo jiné dojít k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku.

Jaké jsou podporované aktivity?

Podpořeny budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.

Pořídit lze nové stroje, technologické zařízení a vybavení. Podporu ale nelze poskytnout pouze na obnovu stávajícího strojního zařízení.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Dlouhodobý hmotný majetek – Příkladem je CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže; profilovací linka včetně montáže; technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně; nářadí, stříkací pistole; 3D měřící stroj; servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod.; regálové systémy.

Dlouhodobý nehmotný majetek (náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu) – Příkladem je software k nově pořizovaným PC; MS Office, PDF Creator apod.; CAD/CAM systémy; další specifický software nutný pro optimální fungování projektu; ERP systémy včetně CRM apod.; licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na max. 45 % ZV. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Důležité termíny

Vyhlášení výzvy: 26. 11. 2018

Zahájení příjmu: 28. 1. 2019

Ukončení příjmu: 28. 5. 2019


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...