Zahájení příjmu žádostí – Nemovitosti

23.10.2018

22.10. byl zahájen příjem žádostí ve Výzvě III – Nemovitosti.

Aktuálně máte možnost zažádat o dotaci na rekonstrukci zastaralé infrastruktury či revitalizaci brownfieldu na podnikatelský objekt. Výzva III Programu podpory Nemovitosti směřuje k podpoře malých a středních podniků, které mohou získat na jeden projekt dotaci v rozmezí od 1 do 30 mil. Kč.

Jaké jsou podporované aktivity?

  • Projekt rekonstrukce objektu – realizací projektu musí dojít k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností specifikovaných v příloze výzvy.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • Dlouhodobý hmotný majetek – zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov

  • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku – zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Jaká je míra podpory?

  • Max. výše podpory pro malý podnik činí 45 % ZV a pro střední podnik 35 % ZV

  • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů (buď z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím externího financování)

Kdy probíhá příjem žádostí?

  • 22. 10. 2018 – 22. 5. 2019

Odesílání...