Vyhlášení výzvy: Inovační vouchery 1

18.12.2018

Je tu další vyhlášená výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tentokrát z programu podpory Inovační vouchery. Nenechte si ujít dotaci až 85 % způsobilých výdajů.

17. prosince 2018 došlo k vyhlášení čtvrté výzvy programu Inovační Vouchery. Podpora cílí na rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Předpokládá se, že podnikatelské subjekty budou moci získané know-how následně využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Zvýšená interakce mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí napomůže posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Na co lze získat podporu?

Na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Budou podpořeny výdaje na: měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Pozor! Podporu nelze získat na následující aktivity: marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Kolik můžete získat?

V případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit malých a středních podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, je poskytována podpora do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů. Jedná se především o rizika potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

V ostatních případech je podpora poskytována max. do 75 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč a maximální absolutní dotace pro jeden projekt je 299 999 Kč.

Efektivnější nakládání s vodou

Pro získání vyšší míry podpory musí být projekt zaměřen na efektivnější nakládání s vodou (rizika potenciálního dostatku vody). Zde jsou příklady možného tematického zaměření projektů:

  • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění technologických změn a inovací, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.
  • Recyklace vody ve výrobních podnicích v odvětvích s vysokou spotřebou vody a instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.
  • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
  • Využívání potenciálu odpadní páry a kondenzátu.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 17. 12. 2018
  • Zahájení příjmu: 2. 1. 2019
  • Ukončení příjmu: 30. 6. 2020

Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...