Rozvoj komunikace a sdílení know-how

22.10.2018

Hned na začátku nového roku budete mít možnost zažádat o dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Zažádejte si o Inovační voucher!

Výzva IVInovační voucher směřuje k podpoře malých či středních podniků. Naváže na ještě běžící Výzvu III v rámci, ve které je příjem žádostí otevřen do konce prosince 2018. Ve čtvrté výzvě bude prioritou zohlednění problematiky sucha v reakci na rizika spojená s projevy sucha pro zajištění výroby. Bude kladen důraz na efektivnější nakládání s vodou.

Na co lze finanční podporu využít?

  • Na služby zahrnující zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráci s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví apod.

  • Dále lze financovat i podpůrnou činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů. 

Na co nelze získat podporu?

  • Na marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

  • Podpořeny nebudou ani aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

Na co nezapomenout?

V rámci výzvy budou podpořeny takové projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví: výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky, a dále zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Jaká je výše dotace?

Přesná finanční alokace výzvy bude ještě upřesněna. Očekává se míra podpory až do výše 85 % ze způsobilých výdajů. V aktuálně otevřené Výzvě III je minimální absolutní dotace pro projekt 50 tis. Kč a maximální absolutní dotace necelých 300 tis. Kč. Podpora je poskytována do maximální výše 75 % ze způsobilých výdajů.

Důležitá data:

  • Vyhlášení výzvy: prosinec 2018

  • Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2019

  • Ukončení příjmu žádostí: červen 2020

Odesílání...