Velká Dešťovka pro obce i města

03.06.2020

Získejte dotaci až 85 % na hospodaření se srážkovou vodou.

Velká Dešťovka představuje velice zajímavou možnost dotační podpory v období nastupujícího sucha a snižujících se zásob vody. Díky ní můžete získat dotaci na vsakovací a akumulační nádrže pro dešťovou vodu a její opětovné využití, dešťové zahrady, zelené střechy, výměnu nepropustných povrchů za zpevněné propustné a mnoho dalšího.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (o.p.s, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Na co lze získat podporu?

  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy s daným součinitelem odtoku každého z nových povrchů,
  • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
  • výstavby střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

Kolik můžete získat?

Pro aktivitu 1.3.2 je max. míra podpory 85 % a pro aktivitu budování zpevněných povrchů max. 30 %. Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt musí dosahovat 200 tis. Kč.

Důležitá data

  • Příjem žádostí: 3. 2. 2020–11. 1. 2021

Podrobná rešerše k přečtení zde.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...