THÉTA: Vyhlášení veřejné soutěže

12.01.2021

Získejte dotaci až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.

Na začátku února bude vyhlášena nová veřejná soutěž Programu THÉTA, který směřuje k podpoře projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Specificky se zaměřuje na projekty zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. Na v pořadí 4. veřejnou soutěž je alokováno 645 mil. Kč. Návrhy projektů bude možné podávat ve třech podprogramech:

  • PP1 Výzkum ve veřejném zájmu – zaměřen na přípravu strategických dokumentů pro veřejnou správu.
  • PP2 Strategické energetické technologie – zaměřen na aplikovaný výzkum s bezprostředně následujícími inovacemi. Uplatnění v praxi se předpokládá typicky do tří let od ukončení řešení projektu. Výzkum je tedy již v pokročilejší fázi.
  • PP3 Dlouhodobé technologické perspektivy – zaměřen na podporu projektů začínajících na 4. stupni TRL. V tomto podprogramu mohou být ve zdůvodnitelných případech řešeny i dlouhodobější a komplexní projekty aplikovaného výzkumu, které mohou zahrnovat nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu. U projektů v PP3 se předpokládá aplikace v delším časovém horizontu než u PP2 (déle než do tří let od ukončení projektu).

Kdo může o dotaci žádat?

Podniky a výzkumné organizace

Na co můžete získat dotaci?

Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady (uznatelné včetně stipendií), subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady. Povolené druhy výsledků se liší podle jednotlivých podprogramů:

  • PP1 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategic. a koncepč. dok. VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislat. povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem NmetS – metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá NmetC – metodiky certifikované oprávněným orgánem NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem P – patent R – software Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky
  • PP2 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek P – patent R – software Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky
  • PP3 - Fprum – průmyslový vzor Fuzit – užitný vzor Gprot – prototyp Gfunk – funkční vzorek NmetS – metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá NmetC – metodiky certifikované oprávněným orgánem NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem P – patent R – software V - výzkumná zpráva Zpolop – poloprovoz Ztech – ověřená technologie O – ostatní výsledky

Kolik můžete získat?

Maximální výše podpory na projekt není stanovena, s výjimkou PP1 kde je max. 10 mil. Kč. Maximální intenzita podpory se u jednotlivých podprogramů liší: PP1 90 %, PP2 60 % a PP3 90 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 10. 2. 2021
  • Lhůta pro podávání návrhů: 11. 2. 2021 - 12. 5. 2021

Náš tým

Odesílání...