Sucho a povodně: Dotace na projektovou přípravu

02.03.2021

100 mil. Kč na zpracování projektových dokumentací nejen pro obce a města.

Výzvy z Operačního programu Životní prostředí pro nové období (2021-2027) se začnou rozbíhat až příští rok. Již nyní ale máte možnost získat dotaci až 90 % na projektovou přípravu díky Národnímu programu Životní prostředí! Obce, města a další žadatelé mohou již teď začít s lepším hospodařením se srážkovou vodou, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizací přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu.

Díky přípravě projektu v předstihu bude vlastní podání žádosti do OPŽP mnohem jednodušší! Hlavním předpokladem získání dotace je následné podání žádosti do výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027.

Na co můžete získat dotaci?

 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu

Za způsobilé výdaje jsou považovány:

 • studie projektového záměru,
 • podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů nezbytné pro vypracování projektové dokumentace,
 • projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (kromě dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 této vyhlášky),
 • zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020),
 • organizace zadávacího řízení na realizaci vedoucí k uzavření smlouvy o dílo.

Kdo může žádat o dotaci?

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • veřejnoprávní instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je až 90 % formou zálohově vyplácené dotace. Maximální výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP. Alokace výzvy je 100 mil. Kč.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 2. 12. 2020
 • Příjem žádostí: 3. 12. 2020-31. 3. 2021
Odesílání...