Vyhlášení veřejné soutěže – THÉTA

26.10.2018

Byla vyhlášena druhá veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Již 17. 10. 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) druhou veřejnou soutěž programu THÉTA, jehož cílem je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Dosažení cíle by mělo být naplněno prostřednictvím podpory směřující k následujícím oblastem:

  • Podpora projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1)
  • Nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (podprogram 2)
  • Podpora dlouhodobých technologických perspektiv (podprogram 3)

Kdo může být uchazečem?

  • Výzkumné organizace – řešící projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a v případě podprogramu 2 prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. V rámci podprogramů 1 a 3 výzkumné organizace mohou spolufinancovat projekt z neveřejných i z veřejných prostředků

  • Podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik!

Jaká je výše podpory?

  • Na druhou veřejnou soutěž je alokováno 940 mil. Kč

  • Max. míra podpory u podprogramu 1 a 3 je 90 % ZV a u podprogramu 2 60 % ZV

Důležité termíny a lhůty

  • Soutěžní lhůta probíhá od 18. 10. 2018 do 29. 11. 2018

  • Lhůta pro hodnocení návrhů projektů je od 30. 11. 2018 do 30. 4. 2019

  • Termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 30. 4. 2019


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...