Vyhlášení výzvy – Smart Akcelerátor II

20.08.2018

Došlo k vyhlášení výzvy Smart Akcelerátor II podporující rozvoj inovačního prostředí v českých krajích.

Jedná se o pokračování úspěšné výzvy Smart Akcelerátor z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostřednictvím výzvy bude podpořeno budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how. Tyto kapacity by měly následně pozitivně působit na růst inovačního prostředí v daném kraji.

Jaké jsou povinné aktivity?

Řízení projektu; zakládání týmu; vzdělávání a rozvoj kompetencí; a mapování a analýzy.

Jaké jsou volitelné aktivity?

Kraje se mohou věnovat například podpoře přípravy strategických projektových záměrů, strategických intervencí v kraji nebo posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje. Volitelnou aktivitou je též twinning cílící na spolupráci se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru. Kraje mohou skrze volitelné aktivity pilotně ověřit funkčnost podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny o daný nástroj.

Příjemci podpory: Vyšší územně samosprávné celky

Příjem žádostí: 17. 8. 2018 – 31. 10. 2019

Alokace výzvy: 550 000 000 Kč  

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč*

*Maximální výše výdajů je stanovena pro každého žadatele individuálně na základě ukazatelů Výzkumu a vývoje za rok 2016, Výdaje na VaV podle krajů (Tab. 54), Český statistický úřad a s ohledem na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...