Poradenské služby pro MSP

10. 2. 2021

Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Poradenské služby pro MSP

Je tu nejspíše již opravdu poslední vyhlašovaná výzva ze současného Operačního programu PIK. Výzva Poradenské služby pro MSP je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky

AKTUALIZOVÁNO

Novinkou je možnost žádat o dotaci na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků!!!

Kdo může o dotaci žádat?

Malé a střední podniky (MSP)

Na co můžete získat dotaci?

Dotace půjdou na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti MSP:

  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpal, nebyl omezen. Výstupem projektu musí být certifikát, který žadatel předkládá nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků. Výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku. Doklady prokazující splnění alespoň jednoho z těchto požadovaných výstupů žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nebude doložen požadovaný výstup, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 50 %.

Pozor, podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů!

Kolik můžete získat?

Míra podpory je až 50 %. Dotace na projekt je poskytována ve výši minimálně 50 tis. Kč a maximálně 1 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 8. 2. 2021
  • Příjem žádostí: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2021

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup