Vyhlášení výzev: Odpady a energetické úspory

24.02.2020

Tři výzvy, nejen pro obce a kraje, směřující k ochraně životního prostředí.

Během prvních březnových dní dojde k vyhlášení hned tří velice zajímavých výzev z operačního programu Životní prostředí. Jedna směřuje k prevenci vzniku odpadů, další ke zvyšování efektivního využití odpadů a poslední k energetickým úsporám. U první zmiňované startuje příjem žádostí až 1. dubna, ale u druhých dvou již na začátku března. Doporučujeme proto začít s přípravou vlastního projektu a žádosti, co nejdříve!

Prevence vzniku odpadů

Výzva se zaměřuje na snižování množství odpadů z výroby, přípravu výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podporu zavádění tzv. systému door-to-door. Aktuálně je na ní vyhrazeno 250 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné organizace, VV, NNO, církve, podnikatelské subjekty…

Na co lze získat podporu?

Budou podporovány dva typy aktivit:

 • Předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).

Příkladem podporovaného záměru je: realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

Kolik můžete získat?

Způsobilé výdaje se budou pohybovat od 500 tis. Kč a míra podpory je stanovena až na 85 %.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
 • Příjem žádostí: 1. 4. 2020-30. 7. 2020

Inspirujte se úspěšně realizovaným projektem, přečtěte si novou případovou studii Obce Pochvalov.

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Tato výzva s alokací 500 mil. Kč podporuje za prvé způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, dále též přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vedou ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, a v neposlední řadě oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné organizace, VV, NNO, církve, podnikatelské subjekty…

Na co lze získat podporu?

V této výzvě jsou podporovány tři okruhy aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktur,
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Kolik můžete získat?

Míra podpory dosahuje až 85 %.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
 • Příjem žádostí: 2. 3. 2020-1. 6. 2020

Snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem této výzvy je napomoci ke snížení konečné spotřeby energie a spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou aktuálně alokovány 2,5 mld. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné organizace, VV, NNO, církve…

Na co lze získat podporu?

Ve výzvě budou podporovány následující tři typy aktivity:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC (příkladem je: zateplení obvodového pláště budovy, instalace fotovoltaického systému, renovace otvorových výplní).
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 • Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Kolik můžete získat?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč do max. výše 50 mil. EUR. Výše podpory se pohybuje vždy v rozmezí 30 až 50 %.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
 • Příjem žádostí: 2. 3. 2020-2. 3. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...