Červencové výzvy: Obnovitelné zdroje a snižování emisí

07.07.2020

Uskutečněte energeticky úspornou renovaci veřejné budovy či se pusťte do snižování emisí v uhelném regionu.

Během prvních červencových dní došlo k vyhlášení dvou výzev v oblasti životního prostředí. První směřuje ke snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných zdrojů a druhá ke snižování emisí stacionárních zdrojů.

Snižování energetické náročnost a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Na co lze získat podporu?

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC. Může se jednat například o: zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, instalaci fotovoltaického systému či solárně-termických kolektorů.
 • Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Kdo může žádat o dotaci?

Organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce.

Kolik můžete získat?

Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 35 % do 55 %. V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a solárního fotovoltaického systému činí výše podpory 70 %.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020
 • Příjem žádostí: 1. 7. – 31. 5. 2021

INFO: Stále také probíhá příjem v obdobné výzvě č. 146, ve které může o dotaci žádat širší spektrum žadatelů (kraje, obce, NNO atp.). Podporována je kromě výše zmíněných také výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Příjem žádostí je otevřen do 2. 3. 2021.

Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, příspěvkové organizace, VV, NNO, podnikatelské subjekty…

Kolik můžete získat?

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 %.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020
 • Příjem žádostí: 1. 7. 2020 – 1. 2. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...