Dotace na ochranu přírody a krajiny

16.03.2020

V minulých dnech došlo k vyhlášení dvou výzev na ochranu přírody a krajiny směřující k podpoře širokého spektra žadatelů.

Ochrana národně významných chráněných území (138)

Cílem této výzvy je zajistit potřebnou péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče.

Kdo může získat dotaci?

Obce, města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, NNO, VV, podnikatelské subjekty, fyzické osoby…

Na co lze získat podporu?

Podpořeny budou projekty, které se věnují zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Mezi podporovaná opatření se řadí zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace. Příkladem může být: péče o nelesní stanoviště, o vodní prvky a mokřadní biotopy či třeba dřeviny rostoucí mimo les, dále také speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů.

Kolik můžete získat?

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosahovat až 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč. Výše podpory se liší v závislosti na zvolené typu opatření a může dosahovat až 100 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
  • Příjem žádostí: 2. 3. 2020-8. 6. 2020

Posilování přirozené funkce krajiny (140)

Tato výzva směřuje k posílení ekologické stability krajiny a k obnově jejího vodního režimu.

Kdo může získat dotaci?

Kraje, obce, města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, NNO, VV, podnikatelské subjekty, fyzické osoby…

Na co lze získat podporu?

Je podporováno hned několik typů aktivit:

  • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
  • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
  • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
  • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Kolik můžete získat?

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosahovat až 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč. Výše podpory se liší v závislosti na zvolené typu opatření a může dosahovat až 100 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
  • Příjem žádostí: 2. 3. 2020-8. 6. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...