OP ŽP v novém programovém období

15.04.2021

Přinášíme vám novinky o Operačním programu Životní prostředí v programovém období 2021-2027. Čtěte, co vás čeká!

V novém programovém období se můžete opět těšit na Vámi již nejspíše dobře známý Operační program Životní prostředí. Zatím je na něj alokováno 61 mld. Kč, které budou rozděleny do poměrně heterogenních výzev v šesti prioritních oblastech. Program se bude opět zaměřovat zejména na ochranu životního prostředí, zkvalitnění míst, kde žijeme a také na splnění závazků ČR.

Hlavními výzvami pro nové období budou mitigační opatření věnující se snížení uhlíku a dekarbonizaci a též adaptační opatření věnující se přípravě na extrémy počasí související s klimatickou změnou. Podporováno bude snižování emisí s cílem zajistit, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům na zdraví obyvatel a zároveň zajišťování zdrojů, tak aby nedocházelo k jejich snižování.

Jaké vás čekají novinky?

Pro nové období nejsou připraveny žádné vyloženě revoluční prvky, ale na několik inovativních novinek se těšit můžete!

V oblasti energetické účinnosti se budou nově řešit komplexní projekty. Doposud se věnovala pozornost spíše obnovitelným zdrojům a zateplování. Nyní bude možné v projektech řešit také vnitřní prostory budov (osvětlení atp.). V realitě tak budete moci připravit jeden projekt na zateplení budovy i sběr dešťové vody.

Inovované budou také kotlíkové dotace, které budou v novém období zaměřeny na nízkopříjmové domácnosti.

Novinkou budou také výzvy na rozšiřování domácích čistíren odpadních vod, které byly doposud známé z národních programů.

Důležitou novinkou je možnosti uplatňování zjednodušených nákladů. U vybraných výzev (například na menší vodní prvky v krajině, a obecně u menších projektů ve volné přírodě do 200 tis. Kč) nebudete muset fakturovat po položkách, ale budete platit za splněný cíl. Tímto by mělo dojít k ulehčení nejen vám (žadatelům), ale celé administraci.

Jaké jsou priority pro nové období?

Je připraveno celkem šest věcných priorit:

 1. Energetické úspory s alokací cca 12 mld. Kč – budou zaměřeny zejména na veřejný sektor (obce, kraje) s cílem zvýšit energetické úspory a energetickou účinnost objektů. Bude se jednat o kontinuální výzvy s obdobnými kritérii jako doposud. Pozornost bude věnována novostavbám i aktivním domům. Jelikož bude financováno z ERDF, nebude možné využívat v Praze. Bude proto doplněno Modernizačním fondem.
  • Rezidenční sektor (bytové domy…) – budou spadat do programu Nová zelená úsporám (Praha i mimo)
  • Nerezidenční sektor – budou spadat do OP ŽP a Modernizačního fondu
 2. Obnovitelné zdroje energie s alokací cca 7 mld. Kč – podpora půjde hlavně směrem k vlastníkům rodinných domů (inovované kotlíkové dotace směřující k nízkopříjmovým domácnostem) na výměnu starých kotlů za vysoce účinné (biomasa), za tepelná čerpadla, fotovoltaiku či plynové kotle. Na veřejných již zateplených budovách a na provozních budovách (např. čistička odpadních vod) bude podporováno osazování fotovoltaických panelů (lze kombinovat s modernizačním fondem).
 3. Adaptace na změnu klimatu s alokací cca 10 mld. Kč – jedná se o velice heterogenní prioritu, která se bude věnovat intravilánu obcí i volné krajině (problematika sucha a povodní, ekologická stabilita krajiny – mokřady, tůně, revitalizace vodních toků, retenční schopnost krajiny, protierozní opatření). V sídlech půjde podpora k projektům na hospodaření s dešťovou vodou (propustné povrchy, retenční nádrže, výsadba zeleně, poldry, suché nádrže).
  • Ministerstvo zemědělství (PRV) – bude řešit vodní prvky v intravilánu (rybníky atp.)
 4. Vodohospodářská infrastruktura s alokací 14 mld. Kč – dotace na čističky odpadních vod, domácí čistírny vod, kanalizace, vodovody, propojování vodárenských soustav a modernizaci opraven vod.
 5. Oběhové hospodářství s alokací 7 mld. Kč – bude se věnovat infrastruktuře v oblasti odpadů – sběrné dvory, recyklační linky (jejich posílení a modernizace), finální zpracování a materiálové využívání odpadů (granulát atp.), předcházení vzniku odpadů (re-use centra), potravinové banky, zdravotní odpady. Novinkou je využívání zeleného zadávání, aby vybrané komponenty (např. kompostéry) byly z recyklovaných plastů.
  • OP TAK – se bude věnovat stavebnímu odpadu (recyklace atp.) a dotacím na finální produkt. Pokud se bude například jednat o pořízení linky, na které se budou z granulátu vyrábět bundy, bude spadat pod OP TAK. V podstatě bude řešit vše, co nespadá pod zákon o odpadech.
 6. Biodiverzita a znečistění s alokací 10 mld. Kč – zaměření na ohrožené druhy živočichů (monitoring atp.), invazivní druhy, národní parky (chráněné druhy), návštěvnickou infrastrukturu v NP (její usměrňování), ekologické zátěže (kontaminace půdy, vody) a stacionární zdroje (snížení emisí/jedovatých látek – např. filtry na komíny).

Kdy můžete čekat první výzvy?

Od dubna 2021 probíhá formální dialog s Evropskou komisí. Pokud se vše podaří do léta vyjednat, tak je ambicí vyhlásit předběžné výzvy na podzim 2021. Je cílem, aby mezi starými a novými výzvami nebyla proluka více jak rok!


Náš tým 

Odesílání...